خودرو

ثبت‌نام خودروهای فرسوده ایران‌خودرو – آذر1401

ثبت‌نام خودروهای فرسوده ایران‌خودرو

مهلت ثبت نام خودروهای فرسوده ایران خودرو

 

ششمین مرحله فروش فوق العاده ایران خودرو ویژه طرح جایگزینی خودروهای فرسوده (غیر تاکسی)، از روز شنبه 26 آذرماه شروع شده و در پایان روز دوشنبه 28 آذر ماه نیز به اتمام می‌رسد. در صورتیکه تعداد ثبت نام متقاضیان، بیش از ظرفیت عرضه خودروها باشد، برندگان نهایی از طریق فرآیند قرعه کشی مشخص می‌گردند.ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ ﺑـﺮ روي ﺳــﺎﻳﺖ ﻓــﺮوش اﻳــﺮان ﺧــﻮدرو اﻋــﻼم ﻣﻲﮔــﺮددو ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻗﻴﻤــﺖ ﺧــﻮدروي ﺟــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در زﻣــﺎن وارﻳــﺰ وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي و ﭘــﺲ از اﺳــﻘﺎط ﺧــﻮدروي ﻓﺮﺳــﻮده و ﻣﺠــﺎز ﺷﺪن ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺛﺒــﺖ ﻧــﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  

 

ﺟﺪول ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﺮان ﺧﻮدرو از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ

 

براساس بخشنامه 4531 ایران خودرو، قرعه کشی در تاریخ 30 آذرماه برگزار گردیده و خودروها نیز با موعد 90 روزه تحویل برندگان می‌شود. برای دیدن جزییات بیشتر بخش‌نامه لینک زیر را کلیک کنید:

لینک بخش‌نامه خرید خودروهای فرسوده

 

 ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ وارﻳﺰ وﺟﻪ 

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول:

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ esale.ikco.ir ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم:

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﻳﺘﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد/وﻳﺮاﻳﺶ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم:

ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدروي ﻓﺮﺳﻮده را ﺛﺒﺖ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم:

در ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش اﻳﺮان ﺧﻮدرو، ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ (ﻣﺎﻟﻚ ﺧﻮدروي ﻓﺮﺳﻮده) ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮي اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﻲﺷﻮد. 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ:

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.  

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ:

اﻋﻼم ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ(ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﺧﻮدروﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده)، ازﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ esale.ikco.ir و ﻳﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻚ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ، از ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸﻲ ” اﻧﺘﺨﺎب ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ” ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد.  

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻔﺘﻢ:

ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮدروي ﻓﺮﺳﻮده در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش اﻳﺮان ﺧﻮدرو اﻋﻼم و ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﻘﺎط از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮد ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دوﻣﺎه، ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺳﻘﺎط ﺧﻮدروي ﻓﺮﺳﻮده ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم داده و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪراﻫﻮر در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ وﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﻓﺮوش اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ: esale.ikco.ir وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﻳﺰ وﺟﻪ،ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﻮاﻫﻲ اﺳﻘﺎط ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. 

ﻧﻜﺘﻪ 1: در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻐﺎﻳﺮت در ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز ﺧﺮﻳﺪار ( ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ) در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو، ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب و ﻳﺎ ﺷﺒﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه، ﻣﺴﺘﺮد ﻣﻲﮔﺮدد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  

ﻧﻜﺘﻪ2 : در اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﻳﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

 

 

برای دیدن مطالب جدید کلیک کنید.

2 دیدگاه در “ثبت‌نام خودروهای فرسوده ایران‌خودرو – آذر1401

  1. صدرا گفت:

    نتایج قرعه کشی کی اعلام میشه؟

    1. HicParts گفت:

      با درود ; 30 آذر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *