کد کالانام کالا
5018استوپ ترمز زيرپا پرايد 
8300استوپ ترمز پژو405 -سمند- پارس
3089انگشتي سوپاپ 2و1پرايد
5791انگشتي سوپاپ 2و1پرايد( يورو 4)
3090انگشتي سوپاپ 4و3پرايد
5792انگشتي سوپاپ4و3 پرايد(يورو4)
6300انگشتي سوپاپ تيبا
4786اورينگ دريچه گاز پرايديورو4 وتيبا
6237اورينگ ترموستات پرايد(يورو4)
8412اورينگ ترموستات پژو405(NBR)
7208اورينگ ترموستات پژو206(NBR)
6269اورینگ دلکوپراید(کاربراتوری)
6268اورينگ دلکو پرايد(انژکتوري)
6241اورينگ رگلاتورفشارسوخت پرايد
6238اورينگ سنسورميل سوپاپ پرايد ( وایتون )
6240اورينگ سوزن انژکتورساژم پرايد
6239اورينگ سوزن انژکتورزيمنس پرايد
8405اورينگ سوزن انژکتورپژو 405(8تکه وايتون)
8410اورينگ سوزن انژکتورپژو 8SLXتيکه وايتون
7210اورينگ سوزن انژکتورپژو206وايتون
4787اورينگ منيفولدپرايد(يورو4)
6502اورينگ منيفولدتيبا
8404اورينگ منيفولدجديد پژو405(2تکه سيليکون)
8403اورينگ منيفولدقديم پژو405(2تکه سيليکون)
7203اورينگ منيفولدپژو206تيپ 5(4تکه)
7204اورينگ منيفولدپژو206تيپ 2(4تکه)
7205اورينگ پايه فيلترروغن پژو206تيپ 2 (3 تکه)
7206اورينگ پايه فيلترروغن پژو206تيپ 5(4تکه)
8406اورينگ درب روغن موتورپژو405(سيليکون)
8409اورينگ درجه داخل باک پژو405قديم
8408اورينگ درجه داخل باک پژو SLX
7207اورينگ درجه داخل باک پژو 206تيپ2
7209اورينگ درجه داخل باک پژو 206تيپ 5
8407اورينگ دور بوش پيستون پژو405(سيليکون)
7202اورينگ دور بوش پيستون پژو 206(سيليکون)
6242اورينگ لوله فرعي آب پرايد
3100اويل پمپ پرايد(طرح قديم)
3111اويل پمپ پرايد(طرح قديم)-8208
4545اويل پمپ پرايد(طرح جديد)
3113اويل پمپ پرايد(طرح جديد)-8208
8425اويل پمپ پژو405
8496اويل پمپ پژو405-8208
7220اويل پمپ پژو206تيپ2(21دندانه)
7274اويل پمپ پژو206تيپ2(21دندانه)-8208
7221اويل پمپ پژو206تيپ2(29دندانه)
7275اويل پمپ پژو206تيپ2(29دندانه)-8208
7219اويل پمپ پژو206تيپ5
7273اويل پمپ پژو206تيپ5-8208
4892اهرم کابل کلاج دمپردارپرايد وتيبا
3037آلومينيوم ته ميل لنگ با كاسه نمد پرايد
3101باك بنزين پرايد(کاربراتوري)
3102باک بنزين پرايد(انژکتوري فلزي)
4566باک بنزين پرايد(انژکتوري پليمري)
4567باک بنزين پرايد(انژکتوري ريترن لس)
4883باک بنزين پرايد(يورو4)
4557باک بنزين تيبا
4739بوستر ترمز با پمپ كامل پرايد(ABS)
6381بوسترترمزباپمپ کامل تيبا(ABS)
4719بوستر ترمزپرايد(CBS)
4738بوستر ترمزپرايد(ABS)
6380بوسترترمزتيبا(ABS)
3166بوش ته ميل لنگ پرايد
5946پايه دسته موتورشماره 3پرايد
3187پدال گازپرايد
3194پروانه فن رادياتورپرايد(4پر)
3193پروانه فن رادياتورپرايد(دو دور)
4750پروانه فن کولر پرايد(مدل ساندن)
3195پروانه فن کولرپرايد(مدل پاناسونيک قديم)
3196پروانه فن كولرپرايد(مدل86)
8124پروانه فن خاري پژو405 
8125پروانه فن خاري پژو405 – 8750
8126پروانه فن پیچی پژو405 
8127پروانه فن پیچی پژو405 -8750
7010پروانه فن پژو206
7011پروانه فن پژو206-8750
5077پمپ بنزین (مغزی)با فیلترپراید
4837پمپ بنزين کامل پرايد يورو2(4فيش)
5974پمپ بنزين کامل پرايديورو4 وتيبابنزين سوز(هدپليمري)
3198پمپ بنزين کامل پرايديورو4 وتيبابنزين سوز(هدفلزي).
4881پمپ بنزين کامل پرايديورو4 وتيباگازسوز(هدفلزي)
6570پمپ بنزين کامل تيبا و ساینا و کوییک ( تک لول )
8707پمپ بنزين صفردرجه بافشارشکن پژو405
8706پمپ بنزين هفت درجه بافشارشکن پژو405
8710پمپ بنزين هفت درجه بدون فشارشکن پژو405
7502پمپ بنزين پژو206تيپ2و5
5738پمپ ترمزآلومينيومي پرايد(CBS)
4737پمپ ترمز پرايد(ABS)
4720پمپ ترمز پرايد(ABS) (8232)
4727پمپ ترمز پرايد(CBS) چدنی
6379پمپ ترمزتيبا(ABS)
3201پمپ شيشه شورپرايد(سيم بلند)
4495پمپ شيشه شورپرايد(سيم کوتاه)
8131پمپ شيشه شورپژو405
7017پمپ شيشه شورپژو206(تک خروجي با واشر)
7018پمپ شيشه شورپژو206(دوخروجي با واشر)
3203پمپ فشارشکن پرايد(قديم)
3202پمپ فشارشکن پرايدجديد)
6208پمپ هيدروليک فرمان پرايد(يورو2)
4743پمپ هيدروليک فرمان پرايد(يورو4)
8600پمپ هيدروليک فرمان پژو405
7409پمپ هيدروليک فرمان پژو206-8236
3934پولي تسمه تايم پرايد و تیبا
3935پولي دينام پرايد
5729پولي سر پمپ هيدروليک پرايد(تک شياره)
5735پولي سر پمپ هيدروليک پرايد(چهارشياره)
3936پولي سرميل لنگ پرايد(بزرگ)
3937پولي سرميل لنگ پرايد(کوچک)
6536پولي سرميل لنگ تیبا(بزرگ)
6535پولي سرميل لنگ تیبا(کوچک)
8443پولي سرميل لنگ پژو405
8444پولي سرميل لنگ پژو405وپارس(R2)
7238پولي سرميل لنگ پژو206 تيپ 2
7239پولي سرميل لنگ پژو206 تيپ5
8485پولي سرميل لنگ سمند EF7
3944پولي واترپمپ پرايد
6332پولي واترپمپ يورو4 تيبا (چهارشياره)
3941پولي هرزگردتكي پرايد
5785پولي هرزگرد پرايد(يورو 4  آلومینیومی)
5789پولي هرزگرد پرايد(يورو 4 )
3942پولي کوچک میل لنگ هيدروليک فرمان پرايد 
4696پيستون پرايد (STD)
4701پيستون پرايد(0/25)
4702پيستون پرايد(0/50)
4703پيستون پرايد (0/75)
5842پيستون پرايد يورو4 (STD)
5843پيستون پرايد یورو 4 (0/25)
6497پيستون تيبا (STD)
6498پيستون تيبا (0/25)
6499پيستون تيبا (0/50)
6144پيستون STDپرايد(پايه گازسوز)
5710پين شفت اهرم محرک عقب پرايد
4939ترموستات پرايد(71درجه)
4774 ترموستات پرايد(71درجه)-8886
4783ترموستات پرايد(76درجه)
4773ترموستات پرايد(76درجه)-8886
4784ترموستات پرايد(82درجه)
4778ترموستات پرايد(82درجه)-8886
5775ترموستات پرايديورو4 وتيبا
8426ترموستات پژو405(75درجه)
8499 ترموستات پژو405(75درجه)-8886
8427ترموستات پژو405(83درجه)
8397ترموستات پژو405(83درجه)-8886
7257ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206(75درجه)
7285ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206 (76درجه)-8886
7223ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206(83درجه)
7282ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206(83درجه)-8886
7222ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206 (89درجه)
7283ترموستات همراه بادرب و واشرآب بندي پژو206 (89درجه)-8886
4886توپي سرکمک پرايد
6361توپي سرکمک چپ تيبا
6362توپي سرکمک راست تيبا
8432توپي سرکمک پژو405-پارس وسمند(طرح206)
7227توپي سرکمک چپ پژو206
7228توپي سرکمک راست پژو206
4475توري اويل پمپ پرايد
4476توري اويل پمپ پرايد(دوتوري)
6139تایپیت پراید ( یورو 4 ) 
6448تایپیت تیبا  
3305چپقي درب سوپاپ پرايد
3319چشم شيشه شورجلوپرايد
7020چشم شيشه شورپژو206 و رانا
4869حبابگيرپرايد(کاربراتوري)
4870حبابگيرپرايد(انژکتوري)
5836خار سر ميل لنگ پرايد
6128خارسنجاقي لنت جلو پرايد(دوچرخ)
5796خار ناخنی لنت ترمز جلو پراید (استیل)
3162خار سوپاپ پراید
8484خار سوپاپ پژو 405 
7266خار سوپاپ پژو 206 تیپ 2
8709درب پمپ بنزين صفر درجه پژو405باکليه متعلقات
8708درب پمپ بنزين هفت درجه پژو405باکليه متعلقات
3420درب ترموستات پرايد(کاربراتوري)
3419درب ترموستات پرايد(انژکتوري)
3433درب ترموستات پرايد(انژکتوري)-8884
5774درب ترموستات پرايد( يورو 4)
8467درب ترموستات پژو 405 با اورینگ (کد2)
5155درب رادياتور پرايد ( استیل)
4813درب رادياتور پرايد (پلیمری)
8122درب رادياتورپژو405
3430درب روغن موتورپرايد
5668درب روغن موتورپرايديورو4 وتيبا
8438درب روغن موتورپژو405
8396درب روغن موتورپژو405-8782
7267درب روغن موتورپژو206 تیپ 2
7234درب روغن موتورپژو206تيپ5
3431درب سوپاپ پراید (کاربراتوری)
3432درب سوپاپ پرايد(انژکتوري)
6074درب سوپاپ پرايد(يورو4)
6482درب سوپاپ تيبا
6617درب سوپاپ تيبا-8885
8463درب سوپاپ پژو 405(با واشر و فیلتر)
4736درب مخزن روغن ترمز پرايد(CBS)
4735درب مخزن روغن ترمز پرايد(ABS)
3449درب منبع شيشه شورپرايد(انژکتوري جديد)
3446درب منبع انبساط پرايد
4840درب منبع انبساط پرايد(بالوله وشيلنگ)
7007درب منبع انبساط پژو206
3456درجه داخل باك پرايد(انژکتوري پليمري)
5806درجه داخل باک پرايد (يورو4چپگرد)
6210درجه داخل باک پرايد(يورو4 راستگرد)
3454درجه داخل باک پرايد(دوگانه سوز)
8704درجه داخل باک پژو405
7501درجه داخل باک پژو206
3475دسته موتورپرايد(شماره1)
3476دسته موتورپرايد(شماره2)
3477دسته موتورپرايد(شماره3)
6358دسته موتورتيبا(شماره1)
6359دسته موتورتيبا(شماره2)
6360دسته موتورتيبا(شماره3)
8429دسته موتوردوسرپيچ پژو405وپارس وسمند
7226دسته موتوردوسرپيچ پژو206تيپ 3
7224دسته موتوردوسرپيچ پژو206تيپ5
8428دسته موتورگردپژو 405 ( فلزی ) 
8430دسته موتورزيرباطري پژو405
7225دسته موتورزيرباطري پژو206
5835دنده تايمينگ سر ميل لنگ پرايد
8489دنده تايمينگ سر ميل لنگ پژو 405
3484پولی دنده تايمينگ سر ميل سوپاپ پرايد وتیبا ( چدنی )
3486دنده فلايويل پرايد
6541دنده فلايويل ساینا
8469دنده فلايويل پژو 405
7258دنده فلايويل پژو 206
5674دنده کيلومترمگنتي گيربکس پرايد
3504دياق دسته موتورشماره 2پرايد(قديم)
3503دياق دسته موتورشماره2پرايد(جديد)
3509دياق دسته موتورشماره2پرايد(جديد)-1375
4876دياق فن رادياتورپرايد(تک دورپليمري)
3518دياق فن رادياتورپرايد(دو دور)
3523دياق فن كولر پرايد(مدل ساندن)
3521دياق فن كولرپرايد(مدل پاناسونيک قديم)
3522دياق فن كولرپرايد(مدل 86)
7012دياق فن پژو206
7013دياق فن پژو206-8750
3751دياق کابل کلاج پرايد
5673رگلاتور فشار سوخت پرايد
6244رگلاتور فشار سوخت مجموعه پمپ بنزین پرايد-8601
6252ريل سوخت پرايد(زيمنس)
6251ريل سوخت پرايد(يورو4)
6490ريل سوخت تيبا
8701ريل سوخت پژو405
7500ريل سوخت پژو206 تيپ 5
4732سنسورروغن ترمزپرايد(CBS)
4731سنسورروغن ترمز پرايد(ABS)
6218سه راهي فلزي پشت موتورپرايد
5798سيلندرترمزچرخ جلو بدون لنت چپ پرايد
5797سيلندر ترمزچرخ جلو بدون لنت راست پرايد
3722سيلندر ترمزچرخ جلو بدون لنت راست پرايد
3723سيلندرترمزچرخ جلو بدون لنت چپ پرايد
6441سيلندرترمزچرخ جلوبدون لنت چپ تيبا
6440سيلندرترمزچرخ جلوبدون لنت راست تيبا
6543سيلندرترمزچرخ جلوبدون لنت چپ تيبا(طرح پيني)
6544سيلندرترمزچرخ جلوبدون لنت راست تيبا(طرح پيني)
4486سيلندرترمزچرخ عقب پرايد
6356سيلندرترمزچرخ عقب تيبا
8301سیلندر ترمز چرخ عقب چپ پژو 405
8302سیلندر ترمز چرخ عقب راست پژو 405
8303سیلندر ترمز چرخ عقب چپ پژو 405 ABS
8304سیلندر ترمز چرخ عقب راست پژو 405 ABS
7599سيلندر ترمز چرخ عقب چپ پژو 206 تیپ 2
7598سیلندر ترمز چرخ عقب راست پژو 206 تیپ 2
7597سیلندر ترمز چرخ عقب پژو 206 تیپ 3
8305سیلندر ترمز چرخ عقب پژو پارس
3190سری تنظیم هوای مجموعه کولر وبخاری صبا 
3191سری تنظیم هوای مجموعه کولر وبخاری( 131) 
5327شاتون پرايد
6370شاتون تيبا
8445شاتون پژو 405(1800)
7240شاتون پژو206تيپ 2
8448شاتون موتور ملی  EF7
7241شاتون پژو206تيپ 5
5696شاخص موقعيت ميل سوپاپ پرايد
6258شيربرقي کنيسترپرايد(8*8)
4263شيربرقي کنيسترپرايد(6*8)
4929شيلنگ 90درجه درب منبع انبساط پرايد
6424شيلنگ زانویی تخلیه منبع انبساط تيبا
3836شيلنگ Uپرايد(EPDM)
3837شيلنگ Uپرايد(SBR)
6426شيلنگ اواپراتور کولرتيبا
4927شيلنگ آب رادياتور به منبع انبساط 53 سانتي پرايد
6425شيلنگ آب رادياتوربه منبع انبساط تيبا
4918شيلنگ آرامش پرايد
5689شيلنگ آب گرم رگلاتور پرايد(CNG)
3838شيلنگ باک کامل پرايد(انژکتوري)
4884شيلنگ باک کامل پرايد(111)
4406شيلنگ باك کامل پرايد(گازسوز)
5644شیلنگ باک یک جداره ضد بنزین 43 سانتی پراید 
3841شيلنگ بالاي رادياتورپرايد(SBR)
6054شيلنگ بالاي رادياتور پرايد(EPDM)
6423شيلنگ بالاي رادياتورتيبا
8100شيلنگ بالاي رادياتور پژو 405 کلاسيک
8103شيلنگ بالاي رادياتورپژو405طرح قديم (کلمپدار)
8119شيلنگ بالاي رادياتورپژو405باموتورTU5
7001شيلنگ بالاي رادياتورپژو 206 تيپ 2و3
7006شيلنگ بالاي رادياتور پژو 206تيپ 5و6
4916شيلنگ بخار روغن پرايد(کاربراتوري)
3285شيلنگ بخار روغن پرايد(انژکتوري)
4934شيلنگ بخارات تيبا
8714شيلنگ جاذب بخارات بنزين روي کنيسترپژو405
8111شيلنگ بخار روغن ازقالپاق سوپاپ به منيفولدبنزين سوز پژو 405
8109شيلنگ بخار روغن ازقالپاق سوپاپ به منيفولدگازسوزپژو405
8110شيلنگ بخار روغن ورودي هوابه هواکش بنزين سوزپژو 405
8108شيلنگ بخار روغن ورودي هوابه هواکش گازسوزپژو 405
3845شيلنگ بخاري کاربراتوری پرايد(خم دارSBR)
6049شيلنگ بخاري پرايد(خم دار EPDM)
4842شيلنگ بخاري پرايد(خم دار انژکتوريSBR)
6047شيلنگ بخاري پرايد(خم دارانژکتوري EPDM)
6050شيلنگ بخاري پرايد( گاز سوز بلند EPDM)
3843شيلنگ بخاري پرايد(خم داريورو4 SBR)
6048شيلنگ بخاري پرايد(صاف EPDM)
4841شيلنگ بخاري پرايد(صاف انژکتوري SBR)
6046شيلنگ بخاري پرايد(صاف انژکتوري EPDM)
3846شيلنگ بخاري کاربراتوری پرايد(صافSBR)
3844شيلنگ بخاري پرايد(صاف يورو4 SBR)
6211شيلنگ بخاري پرايد گاز سوز(کج جديدمدل 85 به بالا)
6051شيلنگ بخاري پرايد(گاز سوز کوتاه EPDM)
6052شيلنگ بخاري تيبا(خم دارEPDM)
6053شيلنگ بخاري تيبا(صافEPDM)
4938شيلنگ برگشت سوخت 21 سانتي پرايد
6245شيلنگ بوسترترمزکاربراتوري پرايد(سوپاپ دار)
6246شيلنگ بوسترترمزانژکتوري پرايد(سوپاپ دار)
6247شيلنگ بوسترترمزانژکتوري پرايد(ABS-سوپاپ دار)
3850شيلنگ پايين رادياتورپرايد(کاربراتوري SBR)
6055شيلنگ پايين رادياتور پرايد (کاربراتوری EPDM)
4919شيلنگ پايين رادياتورپرايد(انژکتوري SBR)
5978شيلنگ پايين رادياتورپرايد(انژکتوريEPDM)
5646شيلنگ پايين رادياتورپرايد(يورو4 SBR)
6056شيلنگ پايين رادياتورپرايد(يورو4 EPDM)
6422شيلنگ پايين رادياتورتيبا
8101شيلنگ پايين رادياتور پژو 405 کلاسيک
8102شيلنگ پايين رادياتورپژو405طرح قديم (کلمپدار)
8120شيلنگ پايين رادياتورپژو405باموتورTU5
7002شيلنگ پايين رادياتورپژو 206 تيپ 2و3و5قديم
7005شيلنگ پايين رادياتورپژو206تيپ 5
3288شيلنگ تبخير بلند 35سانتي پرايد(CNG)
4926شيلنگ تخليه آب آواپراتور كولرEPDMپرايد
1411شيلنگ ترمز چرخ عقب چپ پرايد
1410شيلنگ ترمز چرخ عقب راست پرايد
3852شيلنگ ترمزچرخ جلوپرايد(طرح قديم تاسال 1396)
3855شيلنگ ترمزچرخ جلوپرايد(طرح جديدازسال 1396به بالا)
6078شيلنگ خروجي لوله فرعي آب EPDMپرايد
8105شيلنگ خروجي بخاري پژو405(بلند)
8118شيلنگ خروجي بخاري پژو405باموتورTU5(بلند)
8143شيلنگ خروجي بخاري پژو405(XU7-گازسوز)
7004شيلنگ خروجي بخاري باپيچ هواگيري پژو206
4930شيلنگ خلاء 14 سانتي پرايد
4917شيلنگ درب سوپاپ پرايد(کاربراتوري)
3313شيلنگ درب سوپاپ پرايد(انژکتوري)
3298شيلنگ درب سوپاپ پرايد(گازسوز)
8112شيلنگ دوقلوي بخار روغن (هواکش ومنيفولد)
4928شيلنگ سوخت و ترمز انژكتوري 42سانتي پرايد
4924شيلنگ سولونوئيد به منيفولد پرايد(انژکتوري)
4925شيلنگ سولونوئيد به منيفولد پرايد(گازسوز)
8116شيلنگ فشارضعيف پمپ هيدروليک پژو 405
8121شيلنگ فشارضعيف پمپ هيدروليک فرمان باموتورTU5
8115شيلنگ فشارقوي پمپ هيدروليک پژو 405
4931شيلنگ كنيستر 39سانتي پرايد
7019شيلنگ منبع انبساط پژو206  تیپ 2 
7030شيلنگ منبع انبساط پژو206  تیپ 5 
6079شيلنگ منيفولد به واتر پمپ EPDMپرايد
8104شيلنگ ورودي بخاري پژو405(کوتاه)
8117شيلنگ ورودي بخاري پژو405باموتورTU5(کوتاه)
8142شيلنگ ورودي بخاري پژو405(XU7-گازسوز)
7003شيلنگ ورودي بخاري پژو206کنف دار
8144شيلنگ ورودي و خروجی آب رگلاتور پژو405(گازسوز)
6045شيلنگ بنزین شماره 6 پراید ( 12 متر )
6043شيلنگ بنزین شماره 8 پراید ( 12 متر )
8146شيلنگ تخليه آب رگلاتورکولرپژو405 قديم(مدل 91به قبل-کولرسمند)
8147شيلنگ تخليه آب اواپراتورکولرپژو405-جديد(مدل 91به بعد)
8715شيلنگ باک پژو405
8148شيلنگ بالاي رادياتوررانا
8149شيلنگ پايين رادياتوررانا
8150شيلنگ بالاي رادياتورسمندEF7
8151شيلنگ پايين رادياتورسمندEF7
8152شيلنگ ورودي بخاري سمندEF7 (گازسوز)
8153شيلنگ خروجي بخاري سمندEF7 (گازسوز)
8154شيلنگ ورودي بخاري سمند EF7 ودنا(بنزين سوز)
8155شيلنگ فشارضعيف پمپ هيدروليک فرمان سمند
8156شيلنگ پايين رادياتوردنا
8157شيلنگ بالاي رادياتوردنا
3864صافي بنزين پرايد(کاربراتوري)
4767صافي بنزين پلیمری 90 درجه انژکتوري پراید (S)
4760صافي بنزين پليمرسرصاف انژکتوري پرايد(S)
8716صافي بنزين پليمري پژو405  (S)
8717صافي بنزين فلزی پژو405  (S)
6388ضامن بازکن درب باک تيبا
8418عايق حرارت گير پژو 405
8419عايق حرارت گير پژو 405 يورو4
3916فلايويل کامل پرايد(انژکتوري بوشي)
6569فلایویل کامل تیبا 
8470فلايويل کامل پژو405(XU7)
8471فلایویل کامل رانا 
6274فنرپدال گازپرايد
8530فنرپلوس باپولک پژو 405               
7342فنرپلوس پژو206           
6273فنرتسمه سفت کن پرايد
5930فيلتر روغن پرايد
5725فيلتر گازپرايد(CNG-LPG)
4999فيلتر هواي پرايد(کاربراتوري)
3961فيلترهواي انژکتوري پرايد ( باتوري فلزي )
3982قاب تسمه تايم پرايد(کامل)
3983قاب تسمه تايم پرايد(کامل)-8678
8441قاب تسمه تايم پژو405(بالايي)
8439قاب تسمه تايم پژو405(پاييني)
8440قاب تسمه تايم پژو405(مياني)
8481قاب تسمه تايم پژو405(پاييني-بهينه)
7255قاب تسمه تايم پایین پژو206تيپ2(بزرگ)
7256قاب تسمه تايم بالا  پژو206تيپ2(متوسط)
7235قاب تسمه تايم پژو206تيپ5(بالايي)
7236قاب تسمه تايم پژو206تيپ5(پاييني)
7237قاب تسمه تايم پژو206تيپ 5(پيچي)
8437قاب زنجير روي اويل پمپ پژو405
3732کابل ترمزدستي پرايد
4412کابل ترمزدستي پرايد(CNG)
5909کابل ترمزدستي پرايد(151)
6538کابل ترمزدستي تيبا (باک پليمري)
6348کابل ترمزدستي مرکزي تيبا
6347کابل ترمزدستي تيبا(شاخه کوتاه)
8424کابل ترمزدستي پژو405(شاخه اصلي)
8401کابل ترمزدستي شاخه فرعي چپ پژو 405(بلند)
8402کابل ترمزدستي شاخه فرعي راست پژو 405(کوتاه)
7229کابل ترمزدستي پژو206تيپ 2و3
7218کابل ترمزدستي پژو206تيپ 5
6537کابل رها کننده درب موتور تیبا و ساینا و کوئیک ( دورانی ) 
3733کابل رهاکننده درب باک پرايد(4درب)
4877کابل رهاکننده درب باک پرايد(141)
3734کابل رهاکننده درب باک پرايد(5درب)
6579کابل رهاکننده درب باک تیبا
3735کابل رهاکننده درب صندوق پرايد(4درب)
3731کابل رهاکننده درب صندوق پرايد(5درب)
6577کابل رهاکننده درب صندوق تیبا
6578کابل رهاکننده درب صندوق تیبا 2 
3742کابل رهاکننده درب موتورپرايد- ساینا تیبا طرح قدیم 
5990کابل شاخه کوتاه متصل به کاسه چرخ پرايد(151)
8423کابل رهاکننده درب موتورپژو405(گردگيربزرگ)
8422کابل رهاکننده درب موتورپژو405(گردگيرکوچک)
7232کابل رهاکننده درب موتورپژو206 و رانا
6137کابل کلاج دمپردار پرايد وتيبا
8434کابل کلاج کوتاه پژو405-پارس-سمند
8433کابل کلاج پژو405(موتورTU5)
7230کابل کلاج پژو206(خودرگلاژ بدون يو)
7201کابل کلاج پژو206(خودرگلاژ يودار)
7200کابل کلاج پژو206(رگلاژدستي بدون يو)
7233کابل کلاج پژو206(رگلاژدستي يودار)
4794کابل كلاج بهينه مدل 90روكش دارپرايد
3754کابل كيلومترپرايد(کاربراتوري)
3755کابل كيلومترپرايد(انژکتوري)
3758کابل گازپرايد(کاربراتوري)
3756کابل گازپرايد(انژکتوري)
3757کابل گازپرايد(انژکتوري طرح ريو)
6349کابل گاز تيبا
8400کابل گازپژو405(بهينه)
7231کابل گازپژو206 ( قدیم )
7254کابل گازپژو206 جدید و رانا
8491کابل ترمزدستی روی اکسل چپ دنا و پژو پارس دیسکی
8492کابل ترمزدستی روی اکسل راست دنا و پژو پارس دیسکی
5671کانال هوای موتور انژکتور پراید ( لوله مکنده )
5672کانال هوای موتور انژکتور CNG پراید ( لوله مکنده ) 
6399کانال هوای موتور تیبا ( لوله مکنده )
5962کانال هوای میانی سمت چپ داشبورد 820 پراید
5961کانال هوای میانی سمت راست داشبورد 720 پراید
5960کانال هوای سمت چپ داشبورد 280 پراید
5959کانال هوای سمت راست داشبورد 270 پراید
5790کانال هوای سمت راست 72x پراید
5958کانال بخاری سمت راست 18x پرایذ
4885کانال کولر زیرفرمانی 835 پراید
4207کانال خرطومی هواکش پراید
5727کليد سلکتورپرايد(صبا)
5728کليد سلکتورپرايد(131)
4249کنيستر پرايد(کاربراتوري)
4405کنيستر پرايد(انژکتوري)
7014کنيسترپژو206
8712کنیستر رانا 
8129کنيسترپژو 405 و  سمند  طرح جديد
5676کورکن دلکوپرايد(بدون سوراخ ساژم)
5675کورکن دلکوپرايد(سوراخ دار زيمنس)
8413کيت کامل واشرگلويي اگزوزاستيل پژو405(باپيچ ومهره)
7215کيت کامل واشرگلويي اگزوزگرافيتي پژو206
5717کيت متعلقات لنت ترمز جلوپرايد
4042كارتل روغن پرايد
8451کارتل روغن پژو405
4154گيت سوپاپ پرايد
4116گيج روغن موتور پرايد
6122گيج روغن موتورپرايد (يورو4)
5937لاستيک پايين رادياتورپرايد
6111لاستيک بالاي رادياتورپرايد
4162لاستيك دورچپقي درب سوپاپ پرايد
4730لوازم پمپ ترمزدوپيستونه پرايد(CBS)
4729لوازم پمپ ترمزدوپيستونه پرايد(ABS)
4728لوازم پمپ ترمزتکی پرايد
5922لوازم سيلندر چرخ جلوکامل پرايد
4184لوازم سيلندر چرخ جلوکامل پرايد(پنج تکه)-8898
5921لوازم سيلندرچرخ جلوتکي پرايد
6376لوازم سيلندرچرخ جلوتيبا
4182لوازم سيلندرچرخ عقب پرايد
4183لوازم سيلندرچرخ عقب پرايد-8898
6377لوازم سيلندرچرخ عقب تيبا
4211لوله اصلي آب پرايد
4212لوله اصلي آب پرايد(يورو4)
6450لوله اصلي آب تيبا
5924لوله رابط منيفولدپرايد(فلزي)
4758لوله پرکن باک پرايد(صبا)
5691لوله پر کن باک پرايد(111)
5690لوله پر کن باک پرايد(132)
5692لوله پر کن باک پرايد(151)
4209لوله خرطومي هواكش پرايد(کاربراتوري)
4206لوله خرطومي هواکش پرايد(انژکتوري لاستيکي)کد2
6123لوله دو راهي فلزي منيفولدپرايد(رزوه دارنمره 18)
5666لوله دوراهي فلزي منيفولد پرايد(بدون رزوه)
5667لوله دوراهي فلزي منيفولدپرايد(رزوه دارنمره 14)
4882لوله دوراهي پليمري منيفولدپرايد
8421لوله روغن ريزفلزي بااورينگ وايتون پژو405 (کد2)
8420لوله روغن ريزپليمري بااورينگ وايتون پژو405 (کد2) 
4789لوله فرعي آب کامل پرايد پایه صاف (آبکاري زرد)     
4790لوله فرعي آب کامل پرايد پایه کج (آبکاري زرد)   
4791لوله فرعي آب کامل پرايد پایه کج (آبکاري سبز)    
4788لوله فرعي آب کامل پرايد پایه صاف (آبکاري سبز)     
4210لوله فرعي آب کامل پرايد(يورو4)
6420لوله فرعي آب کامل تيبا
6421لوله فرعي آب کامل تيبا (گازسوز)
6219لوله کوتاه خروجي آب پرايد(يورو4)
6232لوله کوتاه خروجي آب پرايديورو4(CNG)
5956لوله رابط منيفولدپرايد(پليمري)
6109لوله کوتاه سرسيلندرپرايد(فلزي)
4880لوله گيج روغن پرايد
5992لوله منبع شيشه شور پرايد(انژکتوري)
6403لوله منبع شيشه شورتيبا-ساينا
7016لوله منبع شيشه شورپژو206
8136لوله واسط بين هواکش پژو405(چاکدار)
7028لوله واسط هوای پژو 206 تیپ 5
8137لوله واي جي پژو405(X5)
8135لوله ورودي هوابه هواکش پژو405(سرخم)
8163لوله ورودي هوابه هواکش پژو405(سرخم)-8824
8138لوله ورودي هواي پژو405(X2)
8162وله ورودي هواي پژو405(X2)ا(8824)
7026 مجموعه لوله خرچنگي پليمري پژو206تيپ 2
7027مجموعه لوله خرچنگي پليمري پژو206تيپ 5
8113مجموعه بخار روغن ازقالپاق سوپاپ به فيلترروغن باسه راهي خرچنگي پژو 405
8114مجموعه بخارروغن ازقالپاق سوپاپ به فيلترروغن باسه راهي خرچنگي پژو405گازسوز
3186مجموعه پدال کلاج وترمزپرايد(بهينه)
3206مجموعه پوسته بخاري باگوشواره پرايد
3939مجموعه پولي سرميل لنگ پرايد(کاربراتوري)
3938مجموعه پولي سرميل لنگ پرايد(انژکتوري)
3943مجموعه پولي سرميل لنگ پرايد(فرمان هيدروليک)
6096مجموعه پولي سرميل لنگ پرايديورو4وتيبا
8107مجموعه شيلنگ خروجي بخاري پژو405گازسوز XU7
8106مجموعه شيلنگ ورودي بخاري پژو405گازسوز XU7
8307مجموعه فنرلنت عقب چپ پژو405   
8306مجموعه فنرلنت عقب راست پژو405                 
7596مجموعه فنرلنت عقب پژو206تيپ 2              
7595مجموعه فنرلنت عقب پژو206تيپ 5 
4233مجموعه کابل رهاکننده درب باک وصندوق پرايد(4درب)
4795مجموعه کابل رهاکننده درب باك و صندوق پرايد(5 درب )
6220مجموعه کامل فنرلنت عقب پرايد
6275مجموعه کامل فنرلنت عقب پرايد(ABS)
6309مجموعه کامل فنرچرخ عقب تيبا
5178مجموعه کنترل بخاري بدون کليدAC پرايد (صبا)
5726مجموعه کنترل بخاري پرايد(131)
6554مجموعه کنترل بخاري تیبا
4734مجموعه مخزن روغن ترمزهمراه با شناورپرايد(CBS)
4733مجموعه مخزن روغن ترمزهمراه با شناورپرايد(ABS)
4746مجموعه موتور فن کولر پاناسونيک قديم پرايد
4915مجموعه موتور فن كولر 86 کامل پرايد
4914مجموعه موتور فن كولر کامل ساندن پرايد
3917مجموعه موتور فن  كامل دو دور با دياق و پروانه پرايد-8473
6560مجموعه رها کننده درب باک و صندوق تیبا 
6561مجموعه رها کننده درب باک و صندوق تیبا 2 
5669مخزن آرامش پرايد
5670مخزن آرامش پرايد(يورو4)
4753مقاومت فن پرايد(المنتي)
4756مقاومت فن پرايد(سراميکي)
7023مقاومت فن پژو206
4256منبع انبساط پرايد
5847منبع انبساط جديد پيچي پرايد
6525منبع انبساط تيبا(قديم)
6401منبع انبساط تيبا-ساينا
6402منبع انبساط تيبا-ساينا(بالوله وشيلنگ)
7024منبع انبساط پژو206تيپ 2
7025منبع انبساط پژو206تيپ 5
4267منبع شيشه شورپرايد(کاربراتوري)
4265منبع شيشه شورپرايد(انژکتوري جديد)
4264منبع شيشه شورپرايد(انژکتوري کتابي)
6400منبع شيشه شورتيبا-ساينا
8132منبع شيشه شور پژو405(موتوردار)
8130منبع شيشه شورپژو405(بدون موتور)
7015منبع شيشه شوربالوله پژو206
6075منيفولد هواي پرايد(يورو 4)
6492منيفولدهواي تيبا
3918موتور فن دو دورپرايد-8473
8160موتورفن پيچي پژو405-8473
8159موتورفن خاري پژو405-8473
7031موتورفن پژو206- 8473
8308ميخ پولک وفنرکفشک پژو405   
7594ميخ پولک فنرلنت پژو206             
4288ميل اسبك دود و هواپرايد
4294ميل سوپاپ پرايد(کاربراتوري)
4622ميل سوپاپ پرايد(کاربراتوري) -8752
4299ميل سوپاپ پرايدبهينه(کاربراتوري)
4629ميل سوپاپ پرايدبهينه(کاربراتوري)-8752
4295ميل سوپاپ پرايد(انژکتوري ساژم)
4623ميل سوپاپ پرايد(انژکتوري ساژم)-8752
4297ميل سوپاپ پرايد بهينه (ساژم)
4625ميل سوپاپ پرايد بهينه (ساژم)-8752
4296ميل سوپاپ پرايد(انژکتوري زيمنس)
4627ميل سوپاپ پرايد(انژکتوري زيمنس)-8752
4298ميل سوپاپ پرايد بهينه (زيمنس)
4624ميل سوپاپ پرايد بهينه (زيمنس)-8752
5750ميل سوپاپ پرايد(يورو4)
4628ميل سوپاپ پرايد(يورو4)-5750
6368ميل سوپاپ تيبا
8449ميل سوپاپ پژو405
8450ميل سوپاپ پژو405بهينه(XUM)
7248ميل سوپاپ پژو 206(TU3)
7249ميل سوپاپ دود پژو 206(TU5)
7250ميل سوپاپ هوا پژو 206(TU5)
5697نگهدارنده اسبک پرايد
5698نگهدارنده ميل سوپاپ پرايد
4324واترپمپ پرايد
8123واترپمپ پژو405
7008واترپمپ پژو206تيپ 2
7009واترپمپ پژو206تيپ 5
8158واترپمپ سمند EF7
8161واترپمپ سمندEF7- (8838)
5534واشر كامل پرايد
4334واشربغل اگزوزپرايديورو4(فلزي)
4327واشر بغل اگزوز پرايد(پانچي)
4328واشر بغل اگزوز پرايد يورو4(پانچي)
7216واشربغل اگزوزاستيل پژو206تيپ 2
7217واشربغل اگزوزاستيل پژو206تيپ 5
4331واشر ترموستات نسوزپرايد(1 ميل)
4332واشرترموستات نسوزپرايد(2ميل)
5828واشر دريچه گاز پرايد(نسوز)
4424واشر سرسيلندرپرايد (دونيت 1/5)
4423واشرسرسيلندرپرايد(2ميل)
5831واشر سر سيلندرپرايد( يورو4)
6308واشر سرسيلندرتيبا
8457واشرسرسيلندراستاندارد پژو405 تقويت شده
8458واشرسرسيلندرتعميراول پژو405 تقويت شده
8459واشرسرسيلندرتعميردوم پژو405 تقويت شده
8460واشرسرسيلندرتعميرسوم پژو405 تقويت شده
7259واشرسرسيلندراستانداردپژو206 تیپ 2
7260واشرسرسيلندرتعميراول پژو206 تیپ 2
7261واشرسرسيلندرتعميردوم پژو206 تیپ 2
7262واشرسرسيلندراستانداردپژو206 تیپ 5
7263واشرسرسيلندرتعميری پژو206 تیپ 5
5824واشردو پيچ اگزوز پرايد(پانچي)
5823واشر سه پيچ اگزوز پرايد(پانچي)
4335واشر گلويي اگزوزپرايد(استيل)
4337واشرگلويي اگزوزپرايد(گرافيتي)
8416واشرگلويي اگزوزاستيل پژو405
1796واشر هلالي كارتل كامل پرايد
5833واشراويل پمپ پرايد(نسوز)
4871واشردرب سوپاپ سيليکوني پرايد
5830واشر درب سوپاپ سيليکوني پرايد(يورو4)
6367واشردرب سوپاپ سيليکوني تيبا
8417واشردرب سوپاپ پژو405
7213واشردرب سوپاپ بهينه شده پژو206تيپ 5
7251واشردرب سوپاپ پژو206(سیلیکونی)
7212واشردرب سوپاپ پژو 206(NBR)
7214واشردرب گيربکس پژو206(NBR)
7211واشرکاتاليزوراستيل پژو206
5829واشرکفي کاربراتوري پرايد(نسوز)
5825واشرمنيفولدهواي پرايد(نسوز)
4350واشرواتر پمپ پرايد(نسوز)
8414واشرواترپمپ فلزي پژو405 
4333واشرکاغذي پمپ بنزين پرايد(نسوز 0/5)
4329واشربغل اگزوز پراید(فلزی نکدار )
8415واشرواترپمپ نسوز پژو405
6270ولوم کنترل بخاري پرايد(صبا)
6272ولوم کنترل بخاري بزرگ پرايد(131)
6271ولوم کنترل بخاري کوچک پرايد (131)
4425هواکش کاربراتوري پرايد
4320هواكش پرايد(انژكتوري بدون فيلتر)
6483هواکش تيبا(بدون فیلتر) کد 2 
4873اتوماتيک استارت پرايد( طرح ماندو)
4872اتوماتيک استارت پرايد(طرح والئو )
5017اتوماتيک استارت پرايد(طرح کروز)
8215اتوماتيک استارت پژو405(چهار ذغاله)
8214اتوماتيک استارت پژو405(دو ذغاله)
7111اتوماتيک استارت پژو206(چهار ذغاله)
7110اتوماتيک استارت پژو206(دو ذغاله)
3256اهرم ترمزدستي كامل پرايد
6305اهرم ترمزدستي کامل تيبا وتيبا 2
8934اهرم ترمز دستی پژو 405 مشکی 
8935اهرم ترمز دستی پژو 405 بژ 
7607اهرم ترمز دستی پژو206 
3091اهرم دسته دنده پرايد
3099اهرم دسته دنده پرايد-8649
6304اهرم دسته دنده تيبا وتيبا2
6604اهرم دسته دنده تيبا وتيبا2-8649
8609اهرم دسته دنده پژو405-سمند
8614اهرم دسته دنده پژو405-سمند-8649
3092اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پرايد
4172اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پرايد-8466
3093اهرم رگلاژ لنت عقب راست پرايد
4173اهرم رگلاژ لنت عقب راست پرايد-8466
6526اهرم رگلاژ لنت عقب تيبا
8533اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پژو405
8534اهرم رگلاژلنت عقب راست پژو405
8552اهرم رگلاژلنت عقب راست سمندEF7
8553اهرم رگلاژلنت عقب چپ سمندEF7
7357اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پژو206
7358اهرم رگلاژلنت عقب راست پژو206
3005آبگير شيشه جلو بيروني چپ و راست پرايد
3001آبگيرشيشه عقب بيروني چپ پرايد
3002آبگير شيشه عقب بيروني راست پرايد
3007آبگيرشيشه جلوداخلي چپ پرايد
3006آبگيرشيشه جلو داخلي راست پرايد
3003آبگيرشيشه عقب داخلي چپ پرايد
3004آبگير شيشه عقب داخلي راست پرايد
6337آبگيرشيشه جلوبيروني چپ تيبا
6590آبگيرشيشه جلوبيروني چپ تيبا – 8676
6338آبگيرشيشه جلوبيروني راست تيبا
6591آبگيرشيشه جلوبيروني راست تيبا- 8676
6339آبگيرشيشه عقب بيروني چپ تيبا
6594آبگيرشيشه عقب بيروني چپ تيبا-8676
6340آبگيرشيشه عقب بيروني راست تيبا
6595آبگيرشيشه عقب بيروني راست تيبا-8676
6341آبگيرشيشه جلوداخلي چپ تيبا
6592آبگيرشيشه جلوداخلي چپ تيبا – 8676
6342آبگيرشيشه جلوداخلي راست تيبا
6593آبگيرشيشه جلوداخلي راست تيبا-8676
6343آبگيرشيشه عقب داخلي چپ تيبا
6596آبگيرشيشه عقب داخلي چپ تيبا-8676
6344آبگيرشيشه عقب داخلي راست تيبا
6597آبگيرشيشه عقب داخلي راست تيبا-8676
8925آبگير شيشه جلوبيروني چپ پژو405
8926آبگير شيشه جلو بيروني راست پژو405
8927آبگير شيشه عقب بيروني چپ پژو405
8928آبگير شيشه عقب بيروني راست پژو405
3083آفتابگيرپايه پلاستيکي کرم چپ پرايد(طرح قديم)
3084آفتابگيرپايه پلاستيکي کرم راست پرايد(طرح قديم)
4679آفتابگيرپايه پلاستيکي طوسي چپ پرايد(طرح قديم)
4680آفتابگيرپايه پلاستيکي طوسي راست پرايد(طرح قديم)
4725آفتابگيرپايه فلزي کرم چپ پرايد(طرح قديم)
4726آفتابگيرپايه فلزي کرم راست پرايد(طرح قديم)
4775آفتابگير پايه فلزي طوسي چپ پرايد(طرح قديم)
4776آفتابگير پايه فلزي طوسي راست پرايد(طرح قديم)
4723آفتابگير پايه فلزي طوسي چپ پرايد(طرح جدید)
4724آفتابگير پايه فلزي طوسي راست پرايد(طرح جدید)
6321آفتابگيرچپ تيبا
6589آفتابگيرچپ تيبا – 8847
6322آفتابگير راست تيبا
6588آفتابگير راست تيبا – 8847
4229آهنربای گیربکس پراید 
5706بازويي تعويض دنده پرايد
5705بازويي تعويض دنده پرايد-8822
3107بخواب صندلي چپ پرايد
3103بخواب صندلي چپ پرايد-8772
3108بخواب صندلي راست پرايد
3104بخواب صندلي راست پرايد-8772
6129بخواب صندلي چپ پرايد(131)
6130بخواب صندلي چپ تيباوپرايد(132-111)
6131بخواب صندلي راست تيبا و پرايد(131-132-111)
6121بست ميل موجگير پرايد
5908بوش اکسل پرايد
5760بوش اکسل پرايد(151)
6416بوش اکسل تيبا
5713بوش جعبه فرمان پرايد(زرد)
5714بوش جعبه فرمان پرايد(طوسي)
3161بوش جعبه فرمان پرايد(هلالي سفيد)
8504بوش جعبه فرمان پژو405
7305بوش جلو اکسل پژو206
3163بوش دسته دنده پرايد
3164بوش دوشاخه كلاج پرايد
3165بوش طبق پرايد(فلزي)
6110بوش طبق پرايد(لاستيکي)
6389بوش طبق تيبا(فلزي)
8503بوش طبق جناقي مثلثي پژو405وسمند
8502بوش طبق کوچک مثلثي پژو405وسمند
7310بوش طبق لبه دار پژو206تيپ 2 
7311بوش طبق خمره ای بلند پژو206تيپ 3 و 5 
7309بوش طبق خمره ای کوتاه پژو206 تیپ 5 
7304بوش عقب اکسل پژو206
5695بوش فاصله انداز گيربکس پرايد
3170بوش كمك فنرعقب پرايد
6112بوش کمک فنرعقب پرايد(لاستيکي)
4640بوش موجگير پرايد
6363بوش موجگيرتيبا و ريو
4896پارکابي جلو چپ و راست پرايد
4819پارکابي جلو چپ و راست پرايد-8069
4897پارکابي عقب چپ و راست پرايد
4818پارکابي عقب چپ و راست پرايد-8069
4641پايه نگهدارنده پمپ هيدروليک پرايد
8505پايه دوشاخ انبري رام پژو405-پارس وسمند
7308پايه دوشاخ انبري رام پژو206
8506پايه ميل موجگيرپژو405-پارس وسمند
8507پايه ميل موجگيرپژو405-پارس وسمند(طرح جديد)
7303پايه ميل موجگيرپژو206(لاستيک چاکدار)
4935پوكه سيلندر ترمزکوتاه وبلندچرخ جلوپرايد
3017پينيون گيربکس پرايد
6618پينيون گيربکس تیبا -1755
3209پوسته كلاج پرايد-8573
3210پوسته کلاج پرايديورو4 وتيبا-8573
6493پوسته کلاج تيبابهينه وساينا
4370پوسته گيربكس گلداني پرايد
6254پوسته گيربکس گلداني پرايديورو4وتيبا
8004پوسته گيربکس گلداني ساينا
3260تقسيم دنده پرايد
3261تلسكوپي فرمان پرايد
4762توپي چرخ جلوپرايد(قديم)
4635توپي چرخ جلوپرايد(جديد)
4634توپي چرخ جلوپرايد(جديد)-4156
4636توپي چرخ جلوپرايد(جديد)-8895
6365توپي چرخ جلوتيبا(قديم)
6256توپي چرخ جلوتيبا(جديد)
6605توپي چرخ جلوتيبا(جديد)-8895
8509توپي چرخ جلوپژو405 و206تيپ 5
8559توپي چرخ جلوپژو405 و206تيپ 5 -8895
7312توپي چرخ جلوپژو206تيپ 2
3273تودري کامل پرايد(صبا)
4471تودري کامل پرايد131(کد2)
4941توسقفي پرايد(111)
3274توسقفي پرايد4درب 
5131تيغه برف پاك کن جلوپرايد
6568تيغه برف پاك کن جلوتيبا
8885تيغه برف پاک کن پژو405(باآب پاش)
8886 تيغه برف پاک کن پژو405(بدون آب پاش)
7827 تيغه برف پاک کن جلوپژو206
8887تيغه برف پاک کن سمند(بدون آب پاش)
8888تيغه برف پاک کن سمند(با آب پاش)
5133لاستيک تيغه برف پاك کن جلوپرايد
8889لاستيک تيغه برف پاک کن پژو405
7828لاستيک تيغه برف پاک کن جلوپژو206
8890لاستيک تيغه برف پاک کن سمند
3279جاسيگاري جلوپرايد
8612جک هیدرولیک فرمان پژو 405 – پارس و سمند 
3310چراغ سقف پرايد
6373چراغ سقف تيبا
8911چراغ سقف پژو405
8967چراغ سقف پژو405-8473
7619چراغ سقف پژو206
7620چراغ سقف پژو206-8473
5926چراغ استپ ترمزپرايد(صبا131)
6103چراغ داخل صندوق عقب تيبا وپرايد(111-141)
3312چراغ نمره عقب پرايد(صبا)
8936چراغ نمره عقب پژو 405
7608چراغ نمره عقب پژو 206
8937چراغ صندوق عقب پژو 405
3318چرم لبه دري کامل پرايد
4689چهار شاخ فرمان پرايد(کوتاه شيت متال)
4690چهارشاخ فرمان پرايد(بلندشيت متال)
5694خار موشکي بزرگ (2و1)پرايد
5693خارموشکي کوچک(4و3)پرايد
3426درب داشبوردكامل پرايد(صبا)
5639درب داشبورد كامل پرايد(131)
4745درب و فيلتر مخزن هيدروليك پرايد
8139درب منبع شیشه شور پژو 405
8611درب مخزن پمپ هيدروليک پژو405
7406درب مخزن پمپ هيدروليک پژو206 و 207 و رانا
8310درب مخزن پمپ ترمزپژو405 و 206
6264دريچه کولر پرايد(131)
4816دستگيره درب بازکن ازداخل پرايد(صبا)
4712دستگيره درب بازکن ازداخل طوسي چپ پرايد(131)
5166دستگيره درب بازکن ازداخل طوسي راست پرايد(131)
6063دستگيره درب بازکن ازداخل مشکي چپ پرايد( 131)
6101دستگيره درب بازکن ازداخل مشکي راست پرايد(131)
6405دستگيره درب بازکن ازداخل طوسي چپ تيبا
6406دستگيره درب بازکن ازداخل طوسي راست تيبا
6407دستگيره درب بازکن ازداخل مشکي چپ تيبا
6408دستگيره درب بازکن ازداخل مشکي راست تيبا
3465دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پرايد
3468دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پرايد
6409دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ تيبا
6410دستگيره درب بازکن ازبيرون راست تيبا
8903دستگيره درب بازکن ازداخل چپ پژو405
8902دستگيره درب بازکن ازداخل راست پژو405
8901دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پژو405
8900دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پژو405
8961دستگیره درب بازکن از بیرون چپ سمند
8960دستگیره درب بازکن از بیرون راست سمند
8909دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پژوپارس(با پرايمر)
8910دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پژوپارس(با پرايمر)
8980دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پژوپارس(سفيد)-8678
8981دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پژوپارس(سفيد)-8678
8982دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پژوپارس(خاکستري)-8678
8983دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پژوپارس(خاکستري)-8678
8984دستگيره درب بازکن ازبيرون راست پژوپارس(نقره اي)-8678
8985دستگيره درب بازکن ازبيرون چپ پژوپارس(نقره اي)-8678
5161دستگيره تنظيم زاويه صندلي چپ پرايد(صبا)
5162دستگيره تنظيم زاويه صندلي راست پرايد(صبا)
5163دستگيره تنظيم زاويه صندلي چپ پرايد(131 و 132)
5164دستگيره تنظيم زاويه صندلي راست پرايد(131 و 132)
6553دستگيره تنظيم ارتفاع صندلي تيبا
8907دستگيره تنظيم ارتفاع صندلي جلوچپ پژو405(بژ)
8908دستگيره تنظيم ارتفاع صندلي جلو راست پژو405(بژ)
5165دستگيره سقف پرايد(صبا)
5788دستگيره سقف پرايد (131)
6559دستگيره سقف تيبا 
6551دستگيره سقف تيبا ( قلاب دار)
8958دستگيره سقف پژو 405 (بژ)
8959دستگيره سقف پژو 405 (طوسی)
3471دستگيره شيشه بالابرپرايد(صبا)
6404دستگيره شيشه بالابر تيبا و پرايد(132)
8906دستگيره شيشه بالابرپژو405
7600دستگيره شيشه بالابرپژو206
6999دستگیره اتاق بار وانت آریسان
6223دسته راهنما پرايد( ايربگ دار طرح کروز)
5723دسته راهنما پرايد( ايربگ دار طرح کروز)-8771
5712دسته راهنما پرايد(بدون ايربگ طرح کروز)
5711دسته راهنما پرايد(بدون ايربگ طرح کروز)-8771
6512دسته راهنماتيبا(ايربگ دار)
6513دسته راهنماتيبا(بدون ايربگ)
8228دسته راهنما پژو 405
8255دسته راهنماپژو405-8749
8229دسته راهنما پژو 405 SLX
8254دسته راهنماپژو405 SLXـ8749
8230دسته راهنما سمند
8253دسته راهنما سمند-8749
7114دسته راهنما سوکت دار پژو 206 ( جدید ) 
3480دنده برنجي پرايد(شماره1)
3481دنده برنجي پرايد(شماره2)
3482دنده برنجي پرايد(شماره 4و3)
3483دنده برنجي پرايد(شماره 5)
1263دنده كيلومتر شمار پرايد
3011دنده گيربکس شماره 1 پرايد
3012دنده گيربکس شماره2پرايد
3013دنده گيربکس شماره3پرايد
3014دنده گيربکس شماره 4پرايد
3015دنده گيربکس شماره5 ثانویه پرايد( خروجی )
3016دنده گيربکس شماره 5اوليه پرايد ( ورودی )
3038دنده عقب گيربکس  پرايد
3496دوشاخه كلاج پرايد
4826دوشاخه كلاج پرايد-8822
3525دياق ميل تعادل چپ پرايد
3526دياق ميل تعادل راست پرايد
4864ديسک چرخ جلوپرايد
4865ديسک چرخ جلوپرايد-8888
6231ديسک چرخ جلوتيبا ريويي
6608ديسک چرخ جلوتيبا ريويي-8888
8510ديسک چرخ جلوپژو405
8560ديسک چرخ جلوپژو405-8888
7314ديسک چرخ جلوپژو206تيپ3
7315ديسک چرخ جلوپژو206تيپ5
7316ديسک چرخ عقب پژو206تيپ5
8511ديسک چرخ عقب پژوپارس
3608روبوقي غربيلک فرمان پرايد(صبا)
3609روبوقي غربيلک فرمان پرايد(صبا-مشکي)
4903روبوقي غربيلک فرمان پرايد(131)
4904روبوقي غربيلک فرمان پرايد(141)
3613روكش درب داشبورد پرايد(صبا)
5638روكش درب داشبوردپرايد(131)
3633زبانه درب داشبورد پرايد(131)
3630زبانه درب داشبوردپرايد(صبا)
3687زنبوري داخل سپرجلوپرايد(صبا)
3689زنبوري داخل سپرجلوپرايد(132)
3636زه اطراف پرايد(صبا131)
3637زه اطراف پرايد(هاچ بک)
6212زه اطراف پرايد132(سفيد)
6214زه اطراف پرايد 132 (نقره اي)
6213زه اطراف پرايد132(نوک مدادي)
6215زه اطراف پرايد132(مشکي)
3635زه اطراف پرايد (141)
6451زه اطراف تيبا
6452زه اطراف تيبا2
8966زه اطراف پژو 405
3647زه بالا شيشه چپ پرايد
3648زه بالاشيشه راست پرايد
3649زه بغل شيشه چپ پرايد
3650زه بغل شيشه راست پرايد
3651زه پايين شيشه جلوپرايد
5795زه پايين شيشه جلو پرايد (طرح جديد)
3658زه سقف چپ پرايد(4درب)
3659زه سقف راست پرايد(4درب)
1324زه سقف چپ پرايد(4درب-طرح جديد)
1325زه سقف راست پرايد(4درب-طرح جديد)
3660زه سقف چپ پراید ( 5 درب ) 
4785زه سقف راست پرايد(5درب)
5995زه سقف چپ پرايد (5درب طرح جديد)
5996زه سقف راست پرايد(5درب طرح جديد)
5993زه سقف چپ پرايد(141)
5994زه سقف راست پرايد (141)
5997زه سقف چپ پرايد(151)
5998زه سقف راست پرايد(151)
6333زه سقف چپ تيبا
6334زه سقف راست تيبا
6335زه سقف چپ تيبا 2
6336زه سقف راست تيبا 2
5716ساعت ديجيتال پرايد (نور سفيد)
5715ساعت ديجيتال پرايد(نورآبي)
3669ساعت ديجيتال پرايد(نورسبز)
6396ساعت ديجيتال تيبا(نورسفيد)
6397ساعت ديجيتال تيبا(نورآبي)
6395ساعت ديجيتال تيبا(نورسبز)
3690سري دسته دنده پرايد(طوسي)
5786سري دسته دنده پرايد(مشکي)
5941سري دسته دنده پرايد(141)
6530سري دسته دنده تيبا
8938سري دسته دنده پژو405(کرم)
8939سري دسته دنده پژو405(مشکی)
7609سري دسته دنده پژو206
5630سوزن انژکتورزيمنس پرايد(يورو2)
5631سوزن انژکتورساژم سيلورپرايد(سوکت بيضي)
5632سوزن انژکتورساژم سيلورپرايد(سوکت مربع)
5633سوزن انژکتورساژم والئوپرايد( SLC سه سوراخ)
5634سوزن انژکتورزيمنس پرايد(يورو4)
7116سوزن انژکتورپژو206ساژم(تک سوراخ)
7117سوزن انژکتورپژو206(والئوسبز)
7118سوزن انژکتورپژو206تيپ5وسمندEF7(نارنجي)
7119سوزن انژکتورپژو206و405(ساژمSLCتک سوراخ)
8243سوزن انژکتورپژو405زيمنس(يورو2)
3696سگدست چپ پرايد(طرح قديم)
3698سگدست راست پرايد(طرح قديم)
4484سگدست چپ پرايد(طرح جديد-ABS)
4485سگدست راست پرايد(طرح جديد-ABS)
3702سگدست چپ پرايد(طرح جديد-ABS)-8888
3703سگدست راست پرايد(طرح جديد-ABS)-8888
6475سگدست چپ تيبا(طرح قديم)
6474سگدست راست تيبا(طرح قديم)
6477سگدست چپ تيبا(طرح جديد)
6476سگدست راست تيبا(طرح جديد)
6602سگدست چپ تيبا(طرح جديد)-8888
6601سگدست راست تيبا(طرح جديد)-8888
8545سگدست چپ پژو405
8546سگدست راست پژو 405
7317سگدست چپ پژو206تيپ 3
7318سگدست راست پژو206تيپ 3
7319سگدست چپ پژو206تيپ 5
7320سگدست راست پژو206تيپ 5
4686سيبك فرمان پرايد
4671سيبك فرمان پرايد-8577
6350سيبک فرمان تيبا
6610سيبک فرمان تيبا-8577
8521سيبک فرمان چپ پژو405
8565سيبک فرمان چپ پژو405-8577
8520سيبک فرمان راست پژو405
8564سيبک فرمان راست پژو405-8577
7323سيبک فرمان چپ پژو206
7361سيبک فرمان چپ پژو206-8577
7322سيبک فرمان راست پژو206
7360سيبک فرمان راست پژو206-8577
4687سيبک قرقري فرمان پرايد
4672سيبک قرقري فرمان پرايد-8577
6351سيبک قرقري فرمان تيبا
6611سيبک قرقري فرمان تيبا-8577
8519سيبک قرقري فرمان پژو405
8566سيبک قرقري فرمان پژو405-8577
7324سيبک قرقري فرمان پژو206
7362سيبک قرقري فرمان پژو206-8577
8518سيبک قرقري فرمان پژو405(طرح ماندو)
8567سيبک قرقري فرمان پژو405(طرح ماندو)-8577
6355سيبک تعادل چپ تيبا
6613سيبک تعادل چپ تيبا-8577
6354سيبک تعادل راست تيبا
6612سيبک تعادل راست تيبا-8577
8522سيبک طبق پژو405
8568سيبک طبق پژو405-8577
3160 سوپاپ تخليه هواي گيربکس پرايد
3018شفت دوم گيربکس ثانويه پرايد
3019شفت ورودي 11دنده پرايد
5658شلگيرپلوس باخارچپ پرايد
5659شلگير پلوس راست پرايد
6523شلگيرپلوس چپ تيبا
6524شلگيرپلوس راست تيبا
4741شيلنگ دوقلوي هيدروليك پرايد
6471شيلنگ دوقلوي هيدروليك تيبا
4451صفحه تقسيم دنده پرايد
6227صفحه سگدست چپ پرايد
6226صفحه سگدست راست پرايد
6127ضربه گيردرب موتوربلندپرايد
5755ضربه گيردرب موتورکوتاه پرايد
5759ضربه گير درب صندوق عقب پرايد(4درب)
8840ضربه گيردرب صندوق عقب پژو405 و پارس
6418ضربه گيرکمک فنرجلوتيبا
5757ضربه گير لاستيکي فنر عقب پرايد(151)
8508ضربه گيرزبانه اي دسته موتوربالاراست پژو405
8841ضربه گير رگلاژ درب موتورپژو405 وپارس
3880طاقچه عقب پرايد 4درب 
3884طاقچه عقب پرايد111 
4018طاقچه عقب پرايد 111 -8693
7618طاقچه عقب پژو 206
4685طبق پرايد(بوش فلزي)
4673طبق پرايد(بوش فلزي)-8577
4688طبق پرايد(بوش لاستيکي)
4674طبق پرايد(بوش لاستيکي)-8577
6353طبق چپ تيبا و ريو
6615طبق چپ تيبا و ريو-8577
6352طبق راست تيبا و ريو
6614طبق راست تيبا و ريو-8577
7347طبق مثلثی چپ پژو 206 تیپ 5
7363طبق مثلثی چپ پژو 206 تیپ 5-8577
7348طبق مثلثی راست پژو 206 تیپ 5
7364طبق مثلثی راست پژو 206 تیپ 5-8577
4695غربيلك فرمان پرايد(صبا-طوسي)
4694غربيلك فرمان پرايد(صبا-مشکي)
4682غربيلك فرمان پرايد(صبا-مشکي)-8069
4891غربيلک فرمان پرايد(131) طوسی 
4894غربيلک فرمان پرايد(131) مشکی  
4681غربيلک فرمان پرايد(131) مشکی -8069 
3911غربيلك فرمان پرايد(141)
3914غلاف کيلومترپرايد
5389فندك پرايد
6390فندک تيبا
3923فنر دوشاخ کلاج پرايد
6221فنرپدال کلاج پرايد
3932فنرلول جلوپرايد
3912فنرلول جلوپرايد – 8331
6432فنرلول جلوتيبا
6585فنرلول جلوتيبا- 8331
3933فنرلول عقب پرايد
3913فنرلول عقب پرايد – 3933
3930فنرلول عقب پرايد(گازسوز) -8331
3931فنرلول عقب پرايد(گازسوز)
6433فنرلول عقب تيبا
6586فنرلول عقب تيبا-8331
6434فنرلول عقب تيبا(گازسوز)
6587فنرلول عقب تيبا(گازسوز) 8331
3968قاب بالاوپايين فرمان پرايد
5660قاب بالا و پايين فرمان پرايد(131)
6501قاب بالاوپايين فرمان تيبا
3971قاب بغل صندلي چپ پرايد(صبا)
3972قاب بغل صندلي راست پرايد(صبا)
6060قاب بغل صندلي چپ پرايد(131)
6061قاب بغل صندلي راست پرايد(131)
8905قاب دستگيره درب بازکن ازداخل چپ پژو405
8904قاب دستگيره درب بازکن ازداخل راست پژو405
7786قاب دستگيره مچی جلوچپ پژو206
7785قاب دستگيره مچی جلوراست پژو206
7784قاب دستگيره مچی عقب چپ پژو206
7783قاب دستگيره مچی عقب راست  پژو206
3986قاب دورضبط پرايد
3984قاب دورضبط پرايد-8674
3985قاب دورضبط پرايد(131)
3988قاب دوركيلومترپرايد
3989قاب دوركيلومترپرايد (131 )
6062قاب بلندگوجلوپرايد(131)
3987قاب ساعت پرايد(131)
3994قاب ستون بيرون چپ پرايد
3995قاب ستون بيرون راست پرايد
4000قاب ستون جلوچپ پرايد(کرم)
4001قاب ستون جلو راست پرايد(کرم)
4440قاب ستون جلو چپ پرايد(طوسي)
4441قاب ستون جلوراست پرايد(طوسي)
3996قاب ستون وسط بالاچپ کرم پرايد(صبا-قديم)
3997قاب ستون وسط بالاراست کرم پرايد(صبا-قديم)
4002قاب ستون وسط بالاچپ پرايد(صبا-جديد)
4003قاب ستون وسط بالاراست پرايد(صبا-جديد)
5642قاب ستون وسط بالاچپ پرايد(131)
5643قاب ستون وسط بالاراست پرايد(131)
3998قاب ستون وسط پايين چپ پرايد(قديم)
3999قاب ستون وسط پايين راست پرايد(قديم)
5931قاب ستون وسط پايين چپ پرايد(جديد)
5932قاب ستون وسط پايين راست پرايد(جديد)
6463قاب ستون جلوچپ تيبا2
6462قاب ستون جلوراست تيبا2
6461قاب ستون عقب چپ تيبا
6460قاب ستون عقب راست تيبا
6457قاب ستون وسط بالاچپ تيبا
6456قاب ستون وسط بالاراست تيبا
6459قاب ستون وسط پايين چپ تيبا
6458قاب ستون وسط پايين راست تيبا
4444قاب لچكي چپ پرايد(طوسي)
4445قاب لچكي راست پرايد(طوسي)
4010قاب لچكي چپ پرايد(کرم)
4011قاب لچكي راست پرايد(کرم)
4013قاب نمره عقب پرايد(صبا)کد 2
5159قاب قفل کمربند چپ پرايد 131
5160قاب قفل کمربند راست پرايد 131
6088قاب داخل زير آرنجي عقب چپ پرايد(141)
6087قاب داخل زير آرنجي عقب راست پرايد(141)
4031قفل كن كمربند U پرايد
4027قفل کمربندچپ پرايد(131)
4026قفل کمربندراست پرايد(131)
8472قیفی گیربکس پژو 405
8483قیفی گیربکس پژو 405- 8886
7264قیفی گیربکس پژو 206
7286قیفی گیربکس پژو 206-8886
8978قالپاق فابريک تارا رنگي (15)-8897
4517قالپاق فابريک پرايد(74) -8897
4518قالپاق فابريک پرايد(75) -8897
4519قالپاق فابريک پرايد(82) -8897
4520قالپاق فابريک پرايد(ايتاليا) -8897
8970قالپاق فابريک پژوپرشياTU5 (15)ـ8897
7621قالپاق فابريک پژو206 SDـ8897
7622قالپاق فابريک پژو206 قديم اشکي-8897
8968قالپاق فابريک پژو405-8897
8969قالپاق فابريک پژو SLXّـ 8897
8971قالپاق فابريک پژوپرشيا(14)-8897
8972قالپاق فابريک پژوطرح رانا-8897
4521قالپاق فابريک تيبا-8897
8973قالپاق فابريک دنا(15)- 8897
8974قالپاق فابريک رانا- 8897
8975قالپاق فابريک راناپلاس- 8897
4522قالپاق فابريک ساينا(14)-8897
8976قالپاق فابريک سمند(جديد)- 8897
8977قالپاق فابريک سمند(قديم)- 8897
4410كاسه چرخ عقب پرايد(قديم)
5580كاسه چرخ عقب پرايد(قديم)-8888
5583كاسه چرخ عقب پرايد(جديد)
5581كاسه چرخ عقب پرايد(جديد)-8888
5584كاسه چرخ عقب پرايد(ABS)
5582كاسه چرخ عقب پرايد-(ABS)  8888 
5784کاسه چرخ عقب پرايد(151)
6318کاسه چرخ عقب تيبا(ABS)
6609کاسه چرخ عقب تيبا-(ABS)-8888
2008کاسه نمدچرخ جلوبدون لبه پرايد(NBR)
2022کاسه نمدچرخ جلوبدون لبه پرايد(NBR) ـ 8383
2007کاسه نمدچرخ جلولبه دارپرايد(NBR)
2023کاسه نمدچرخ جلولبه دارپرايد(NBR)ـ8383
2009کاسه نمدچرخ عقب پرايد(NBR)
2020کاسه نمدچرخ عقب پرايد(NBR)ـ8383
2014کاسه نمد پلوس پرايد(NBR)
2025کاسه نمد پلوس پرايد(ACM)ـ8383
2002کاسه نمدساق سوپاپ پرايد(يورو4)
2003کاسه نمدساق سوپاپ پرايد(يورو2)
2026کاسه نمد ساق سوپاپ پرايديورو2 (VITON)ـ 8383
2004کاسه نمد ميل سوپاپ پرايد(ACM)
2030کاسه نمد ميل سوپاپ پرايد(ACM)ـ8383
2013کاسه نمد شافت گيربکس پرايد(NBR)
2029کاسه نمد شافت گيربکس پرايد(NBR)ـ8383
2010کاسه نمداهرم دوشاخ کلاج پرايد(NBR)
2027کاسه نمداهرم دوشاخ کلاج پرايد(NBR)ـ8383
2006کاسه نمداويل پمپ پرايد(ACM)
2021کاسه نمداويل پمپ پرايد(ACM) ـ 8383
2018کاسه نمدتعويض دنده پرايد(NBR)
2028کاسه نمدتعويض دنده پرايد(NBR)ـ8383
2019کاسه نمدعقب ميل لنگ پرايد 
2001کاسه نمدعقب ميل لنگ پرايد ( سیلیکونی )
2024کاسه نمدعقب ميل لنگ پرايد(سيليکون)ـ8383
7288کاسه نمدعقب ميل لنگ پژو206(ACM)ـ8383
8387کاسه نمدعقب ميل لنگ EF7ـ(ACM) ـ8383
7289کاسه نمدجلو ميل لنگ پژو206(ACM)ـ8383
8386کاسه نمدجلو ميل لنگ EF7ـ(ACM) ـ8383
8475کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405  (ACM)
8391کاسه نمدميل سوپاپ پژو405(ACM)ـ8383
8385کاسه نمدميل سوپاپ EF7ـ(ACM) ـ8383
8473کاسه نمدپلوس بزرگ پژو405(NBR)
8393کاسه نمدپلوس بزرگ پژو405و206(NBR)ـ8383
8474کاسه نمدپلوس کوچک پژو405(NBR)
8392کاسه نمدپلوس کوچک پژو405و206(NBR)ـ8383
8476کاسه نمدقيفي گيربکس پژو405(ACM)
8390کاسه نمدقيفي گيربکس پژو405(NBR)ـ8383
7290کاسه نمدقيفي گيربکس پژو206(NBR)ـ8383
8477 کاسه نمدعقب ميل لنگ  پهن پژو405(ACM)
8394کاسه نمدعقب ميل لنگ  پهن پژو405(ACM)ـ8383
8478کاسه نمدعقب ميل لنگ  باريک پژو405(ACM)
8479کاسه نمدجلوي ميل لنگ پژو405(ACM)
8395کاسه نمدجلوي ميل لنگ پژو405(ACM)ـ8383
8480کاسه نمدساق سوپاپ پژو405(VITON)
8389کاسه نمدساق سوپاپ پژو405(VITON)ـ8383
7292کاسه نمدساق سوپاپ پژو206تيپ5(VITON)ـ8383
7293کاسه نمدساق سوپاپ پژو206تيپ2(VITON)ـ8383
8384کاسه نمدساق سوپاپ EF7ـ(VITON) ـ8383
8388کاسه نمدماهک دنده لبه دارپژو405(NBR)ـ8383
7291کاسه نمدماهک دنده پژو206(NBR)ـ8383
4069کليدشيشه بالابردوپل پرايد(صبا)کد2
4058کليدشيشه بالابردوپل پرايد(صبا)-8746
4068کليدشيشه بالابرتک پل پرايد(صبا)کد2
4059کليدشيشه بالابرتک پل پرايد(صبا)-8746
4064کليد شيشه بالابر دوپل پرايد(131)کد2
4060کليد شيشه بالابر دوپل پرايد(131)-8746
4065کليد شيشه بالابرتک پل پرايد(131)کد2
4061کليد شيشه بالابرتک پل پرايد(131)-8746
4063کليد شيشه بالابر دو پل پرايد(141)کد2
4062کليد شيشه بالابر تک پل پرايد(141)کد2
6510کليدشيشه بالابرتک پل تيبا
6598کليدشيشه بالابرتک پل تيبا-8746
6511کليدشيشه بالابر دو پل تيبا
6599کليدشيشه بالابر دو پل تيبا-8746
6522کليدشيشه بالابر دو پل تيبا(کد2)
6521کليدشيشه بالابرتک پل تيبا(کد2)
8943کليدشيشه بالابرپژو405(معمولي)                                         
8942کليدشيشه بالابرپژو405(اتوماتيک)                                                    
8944کليدشيشه بالابرپژوSLX405 (دوپل)
8945کليدشيشه بالابرپژوSLX405 (تک پل)
8946کليدشيشه بالابرپژوپارس(دوپل)
8947کليدشيشه بالابرپژوپارس(تک پل)
8948کليدشيشه بالابرپژوپارس(دوپل منوئال)
7612کليدشيشه بالابرجلوپژو206تيپ 2                                              
7611کليدشيشه بالابرعقب پژو206تيپ 5
7610کليدشيشه بالابرجلو وتنظيم آينه پژو206تيپ5                                               
8962 کليدشيشه بالابرپژو405 SLX (دوپل اتوماتيک)
8963کليدشيشه بالابرسمند(معمولي)
6126کليدلاي درب باگردگيرپرايد
4057کليدلاي درب باگردگيرپرايد-8675
6472کليدلاي درب جلوباگردگيرتيبا
6514کليدلاي درب عقب باگردگيرتيبا
8877کليدلاي درب پژو405                                  
5425كليد گرمکن شيشه عقب پرايد(صبا)
5424كليد گرمكن شيشه عقب پرايد(132قديم)
4066كليد گرمكن شيشه عقب پرايد(131 و132جديد)
6391کليدگرمکن شيشه عقب تيبا(قديم)
8951کليدگرمکن شيشه عقب پژو405     
8949کليدفلاشرپژو405وپارس
8953کليدچراغ صندوق عقب وترمزدستي پژو405وسمند
7614کلید چراغ صندوق عقب پژو 206 و رانا 
5645کليد A/C کولر پرايد(صبا)
5832کليد A/C کولرپرايد(131)
8956کليدپران صندوق پژو405 SLX   
8957کليدپران صندوق پژوپارس   
8954کليدتنظيم صندلي پژوپارس                                               
8952کليدچراغ مه شکن عقب پژو405                                                           
8955کليدچراغ مه شکن جلوپژوپارس                                           
6392کليدفلاشرتيبا(قديم)
8950کليدفلاشرپژو405 SLX                                      
6255کليدمه شکن عقب پرايد(132-131)
6393کليدمه شکن جلوتيبا(قديم)
4088كنسول ترمزدستي پرايد(صبا)
4483كنسول ترمزدستي پرايد(131)
4465كنسول ترمزدستي پرايد(131)-8069
4089كنسول فول پرايد(صبا)
4090كنسول فول پرايد(صبا)-8069
4716كنسول فول پرايد(جاليواني دار)
4482كنسول فول پرايد(131)
4292كيت دنده ديشلي پرايد
5777کيت دنده ديشلي پرايديورو4وتيبا
8607کيت دنده ديشلي پژو 405 ( 14 دندونه ) 
8608کيت دنده ديشلي پژو 405 ( 16 دندونه ) 
7403کيت دنده ديشلي پژو 206
5731کيت گردگير پلوس داخلي با گريس پرايد
5720کيت گردگيرپلوس بيروني با گريس پرايد
6276کاپ گيريس چرخ پرايد
6580کاپ گيريس چرخ تیبا
3029کشوئي 1و2کامل پرايد
3034کشوئي 3و4 کامل پرايد
3035کشوئي 5 گيربکس کامل پرايد
4075کمربندجلو چپ پرايد(قديم)
5834کمربند جلو راست پرايد(قديم)
4077كمربندجلو چپ پرايد131(بدون ايربگ)
4078کمربند جلو راست پرايد131(بدون ايربگ)
4076كمربند جلو چپ پرايد(جديدکشويي)
4096کمربند جلو راست پرايد(جديدکشويي)
8570کمک فنرجلو پژو405(مونوتيوب گازي)
8572کمک فنرعقب پژو405(مونوتيوب گازي)
8573کمک فنرجلو سمند(مونوتيوب گازي)
8575کمک فنرعقب سمند(مونوتيوب گازي)
5361کمک فنرجلوراست پرايد(گازي-روغني)
5362کمک فنرجلوچپ پرايد(گازي-روغني)
5363کمک فنرجلوچپ پرايد(مونوتيوب گازي)
5364کمک فنرجلوراست پرايد(مونوتيوب گازي)
5365کمک فنرعقب پرايد(مونوتيوب گازي)
5460گردگير پلوس داخلي پرايد
5457گردگير پلوس بيروني پرايد
8536گردگيرپلوس داخلي قديم پژو405(لاستيکي)
8538گردگيرپلوس داخلي جديدپژو405(لاستيکي)         
8535گردگيرپلوس بيروني قديم پژو405(پلاستيکي)
8537گردگيرپلوس بيروني جديدپژو405(پلاستيکي) 
7346گردگيرپلوس داخلي پژو206(لاستيکي)
7345گردگيرپلوس بيروني پژو206(پلاستيکي)
4102گردگير جعبه فرمان پرايد(مکانيکي)
4103گردگير جعبه فرمان پرايد(هيدروليک)
8539گردگير جعبه فرمان بزرگ پژو405(پلي يورتان)
8540گردگير جعبه فرمان کوچک پژو405(پلي يورتان)
7343گردگيرجعبه فرمان پژو206(سنتوپرن)                
5761گردگير چهار شاخ فرمان پرايد
5762گردگير چهار شاخ فرمان پرايد(هيدروليک)
4109گردگير كمك فنر جلوپرايد
4111گردگير كمك فنرعقب پرايد
8541گردگيرکمک فنرجلوپژو405                     
7344گردگيرکمک فنرجلوپژو206                         
5939گردگير کنسول ترمز دستي پرايد( 131)
6064گردگير کنسول فول پرايد (صبا)
5938گردگير کنسول فول پرايد(131)
4132گردگيرميل تعويض دنده (T) پرايد
4171لاستيك موجگيرچاكدارپرايد
5756لاستيک موجگير چاکدار پرايد(151)
6364لاستيک موجگيرچاکدار تيبا
8524لاستيک موجگيرچاکدارپژو405
6267لاستيک بالانس پلوس بلندپرايد
5746لاستيک بالاي فنر لول عقب پرايد
5724لاستيک بالاي فنرلول جلوپرايد
6217لاستيک بالاي فنرلول عقب پرايد(CNG)
6216لاستيک بالاي فنرلول عقب پرايد(طرح مزدايي)
6378لاستيک بالاي فنرلول عقب تيبا
6281لاستيک دور شيشه سه گوش چپ پرايد
6282لاستيک دور شيشه سه گوش راست پرايد
6113لاستيک رام پرايد(تخت)
6114لاستيک رام پرايد(ستاره اي)
7307لاستيک ضربه گيرطرفين چپ پژو206
7306لاستيک ضربه گيرطرفين راست پژو206
5683لاستيک نري و مادگي کمک فنر عقب پرايد
7029لاستیک رادیاتور پژو 206
8603ماهک تقسيم دنده پژو405
8613ماهک تقسيم دنده پژو405-8649
7410ماهک تقسيم دنده پژو206
4442ماهک گيربکس پرايد(2و1)
4232ماهک گيربکس پرايد(4و3)
4231ماهک گيربکس پرايد(4و3)-8884
4230ماهک گيربکس پرايد(5)
4228ماهک گيربکس پرايد(5)-8884
4227ماهوتي شيشه جلوچپ وراست پرايد
4226ماهوتي شيشه جلوچپ وراست پرايد-8676
4747ماهوتي شيشه عقب چپ وراست پرايد
4224ماهوتي شيشه عقب چپ وراست پرايد-8676
6487ماهوتي شيشه جلوچپ تيبا
6486ماهوتي شيشه جلوراست تيبا
6489ماهوتي شيشه عقب چپ تيبا
6488ماهوتي شيشه عقب راست تيبا
6209مجموعه ميل و واشر دنده ديشلي پرايد
4238مچي جلو چپ پرايد
4239مچي جلوراست پرايد
6145مچي جلوچپ پرايد(141)
6146مچي جلوراست پرايد(141)
4241مچي عقب پرايد
4242محافظ بوش طبق پرايد
4821محرک گيربکس پرايد(4و3) 
4820محرک گيربکس پرايد(4و3) -8822
4825محرک گيربکس پرايد(5)
4824محرک گيربکس پرايد(5) -8822
5473محورچرخ عقب چپ پرايد(قديم)
5474محورچرخ عقب راست پرايد(قديم)
5477محورچرخ عقب چپ پرايد(قديم)-8896
5478محورچرخ عقب راست پرايد(قديم)-8896
4246محورچرخ عقب پرايد(جديد)
5475محورچرخ عقب پرايد(جديد)-8896
4752محور چرخ عقب پرايد(ABS)
5476محور چرخ عقب پرايد ABS) 8896)
6331محورچرخ عقب چپ تيبا
6330محورچرخ عقب راست تيبا
6607محورچرخ عقب چپ تيبا-8896
6606محورچرخ عقب راست تيبا-8896
4744مخزن پمپ هيدروليك پرايد
6411مخزن پمپ هيدروليک تيبا
8610مخزن پمپ هيدروليک بادرب پژو405
7404مخزن پمپ هيدروليک بادرب پژو206 تيپ5 و 207 و رانا
7405مخزن پمپ هيدروليک  بادرب پژو206 تيپ2
8309مخزن پمپ ترمزبادرب پژو405
7592مخزن پمپ ترمزبادرب پژو206 تيپ5 و 207 و رانا
7593مخزن پمپ ترمزبادرب پژو206 تيپ2
4268منجيد اگزوزپرايد
3031مغزی کشویی 1 و 2 
3032مغزی کشویی 3 و 4 
3033مغزی کشویی 5 
4285موکت روي گلگيرصندوق عقب چپ پرايد(صندوق دار)
4019موکت روي گلگيرصندوق عقب چپ پرايد(صندوق دار)-8693
4286موکت روي گلگيرصندوق عقب راست پرايد(صندوق دار)
4020موکت روي گلگيرصندوق عقب راست پرايد(صندوق دار)-8693
4282موکت کف صندوق پرايد  صندوق دار
5488ميل پلوس 19 خار چپ پرايد
5489ميل پلوس 19 خارراست پرايد
5490ميل پلوس 20خارچپ پرايد
5491ميل پلوس 20خار راست پرايد
4291ميل تعادل پرايد
6310ميل تعادل تيبا
4290ميل تعادل پراید ( وانت )
8549 ميل تعادل بلند اکسل عقب پژو405
7356 ميل تعادل اکسل عقب پژو206
8547 ميل تورشن بالا عقب چپ کوتاه  پژو405
8548ميل تورشن بالا عقب راست کوتاه  پژو405
7355 ميل تورشن اکسل عقب چپ پژو206
7354ميل تورشن اکسل عقب راست پژو206
6545ميل تورشن تيبا
5707ميل تعويض دنده پرايد
4893ميل دنده ديشلي پرايد
5841ميل دنده ديشلي پرايد(يورو 4)
4477ميل دوشاخ كلاج پرايد(دمپردار)
4293ميل دوشاخ کلاج پرايد
6317ميل کششي چپ تيبا
6316ميل کششي راست تيبا
8550ميل موجگيربلندکماني جلوپژو405
8517ميل موجگيرپژو405
8569ميل موجگيرپژو405-8577
7313ميل موجگيرپژو206
7365ميل موجگيرپژو206-8577
4302میل لنگ پراید 
8466میل لنگ پژو 405 
8493میل لنگ سمند EF7
7253میل لنگ پژو 206 تیپ 5 
7252میل لنگ پژو 206 تیپ 2 و 3  
4761نمدي درب موتورپرايد 
6542نمدي درب موتورتيبا
8964نمدي درب موتورپژو405 وپارس
7617نمدي درب موتورپژو206
5708نوار دور شيشه جلوپرايد(طرح جديد)
5709نوار دورشيشه عقب پرايد (طرح جديد)
4306نوار دورستون پرايد
6345نواردور شيشه جلوتيبا
6346نوار دورشيشه عقب تيبا
5498هوزينگ كامل پرايد
4765هوزينگ کامل پرايد(مگنتي)
5776هوزينگ کامل پرايد(يورو4)
6384هوزينگ کامل تيبا
6385هوزينگ کامل تيبا(مگنتي)
5753يونيت برقي دسته چراغ پرايد
6616يونيت برقي دسته چراغ تیبا-8749
5587ابرويي چراغ جلوچپ پرايد(سفيد کد 1160507)
5588ابرويي چراغ جلوراست پرايد(سفيد کد 1160507)
5595ابرويي چراغ جلو چپ پرايد( نقره اي متاليك کد 1260779)
5596ابرويي چراغ جلو راست پرايد( نقره اي متاليك کد 1260779)
5601ابرويي چراغ جلو چپ پرايد(نوك مدادي متاليك کد 9175509)
5602ابرويي چراغ جلو راست پرايد(نوك مدادي متاليك کد 9175509)
5605ابرويي چراغ جلو چپ پرايد (مشكي متاليك)
5606ابرويي چراغ جلو راست پرايد (مشكي متاليك)
8823ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(نقره اي کد 67905)
8822ابرويي چراغ جلوراست پژو405(نقره اي کد 67905)
8825ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(نوک مدادي کد 67915)
8824ابرويي چراغ جلوراست پژو405(نوک مدادي کد 67915)
8827ابرويي چراغ جلوچپ  پژو405(مشکي کد 69995)
8826ابرويي چراغ جلوراست  پژو405(مشکي کد 69995)
8760ابرويي چراغ جلوراست پژوSLX405(نقره آبي)
8757ابرويي چراغ جلوچپ پژوSLX405(نقره اي)
8758ابرويي چراغ جلوراست پژوSLX405(نقره اي)
8759ابرويي چراغ جلوچپ پژوSLX405(نقره آبي)
8767ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(يشمي)
8768ابرويي چراغ جلوراست پژو405(يشمي)
8769ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(زردتاکسي)
8770ابرويي چراغ جلوراست پژو405(زردتاکسي)
8771ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(بژ)
8772ابرويي چراغ جلوراست پژو405(بژ)
8773ابرويي چراغ جلوچپ پژو405(خاکستري)
8774ابرويي چراغ جلوراست پژو405(خاکستري)
8761ابرويي چراغ جلوچپ پژوSLX405(مشکي)
8762ابرويي چراغ جلوراست پژوSLX405(مشکي)
8763ابرويي چراغ جلوچپ پژوSLX405(سفيد)
8764ابرويي چراغ جلوراست پژوSLX405(سفيد)
8765ابرويي چراغ جلوچپ پژوپارس (بژ)
8766ابرويي چراغ جلو راست پژوپارس (بژ)
8831ابرويي چراغ جلوچپ پژوپارس (نقره اي کد67905)
8830ابرويي چراغ جلوراست پژوپارس (نقره اي کد67905)
8833ابرويي چراغ جلوچپ  پژوپارس (نوک مدادي کد67915)
8832ابرويي چراغ جلوراست  پژوپارس (نوک مدادي کد67915)
8835ابرويي چراغ جلوراست  پژوپارس (مشکی کد 69995)
8834ابرويي چراغ جلوراست  پژوپارس (مشکي کد69995)
8837ابرويي چراغ جلوچپ پژوپارس (سفيد کد9020)
8836ابرويي چراغ جلوراست پژوپارس (سفيد کد9020)
3070ابرویی خطر عقب چپ پراید 
3071ابرویی خطر عقب راست پراید 
5016اتوماتيك راهنماپرايد
3077استارت کامل 
3854استپرموتورپرايد(ساژم)
4407استپرموتورپرايد(زيمنس)
8202استپر موتورپژو 405-سمند-پارس
7103استپرموتورپژو 206 تيپ 2و3(TU3)قديم
7104استپرموتورپژو 206 تيپ 2و3(TU3)جديد
7105استپر موتور پژو 206 تيپ 5و رانا
8532اشبيل پلوس پژو405                   
8806اهرم کاپوت کش پژو405
8750اهرم کاپوت کش پژو405(سفيد)
8807اهرم کاپوت کش پژوپارس
8748اهرم کاپوت کش پژوپارس(سفيد)
8751اهرم کاپوت کش سمند
8749اهرم کاپوت کش سمند(سفيد)
4693آچار چرخ سفيدپرايد
3010آچارچرخ مشكي پرايد
5722آچار چرخ تيبا
8718آچار چرخ پژو 405
3009آچارجك پرايد ( آبکاری )
6194آرم  صندوق پرايد (111-LX )
6196آرم  صندوق پرايد (111-SE )
6192آرم  صندوق پرايد (111-SL)
6193آرم صندوق پرايد ( 111-ST)
6191آرم صندوق پرايد (111-SX)
6195آرم صندوق پرايد ( 111-EX )
6178آرم  صندوق پرايد (131-LX)
6179آرم صندوق پرايد ( 131-EX)
6182آرم صندوق پرايد ( 131-TL)
6181آرم صندوق پرايد (131-LE)
6176آرم صندوق پرايد (131-SL)
6175آرم صندوق پرايد(131-SX)
6180آرم صندوق پرايد (131-SE)
6177آرم صندوق پرايد (131-ST)
6186آرم  صندوق پرايد (132-LX)
6184آرم  صندوق پرايد (132-SL )
6183آرم  صندوق پرايد (132-SX )
6190آرم  صندوق پرايد (132-TL)
6188آرم صندوق پرايد ( 132-SE )
6185آرم صندوق پرايد (132-ST)
6189آرم  صندوق پرايد (132-LE)
6187آرم صندوق پرايد (132-EX)
6197آرم  صندوق پرايد (141-SX )
6200آرم صندوق پرايد ( 141-LX )
6198آرم صندوق پرايد (141-SL)
6199آرم صندوق پرايد (141-ST )
6102آرم صندوق پرايد(151)
6324آرم لوگوصندوق تيبا2
6163آرم ايربگ آفتابگيرپرايد
6168آرم برچسب ABSبغل گلگيرپرايد
6167آرم برچسب GLXIبغل گلگيرپرايد
6169آرم برچسب HP+ بغل گلگيرپرايد
6166آرم برچسب احتياط جلوپنجره پرايد(132)
6171آرم برچسب احتياط درب باک بنزين پرايد
6162آرم برچسب ايربگ شيشه پرايد
6161آرم برچسب ايربگ قرمز بغل داشبورد پرايد
6164آرم برچسب سيستم فرمان هيدروليک پرايد
6170آرم برچسب يورو4 بغل گلگيرپرايد
6323آرم جلوپنجره تيبا
6172آرم لوگو سايپا کروم جلوپنجره پرايد(11132)
6173آرم لوگو سايپاکروم صندوق عقب پرايد(11132)
6201آرم سايپا X100
6100آنتن سقفي بلند پرايد
6099آنتن سقفي کوتاه پرايد
8880آنتن سقفي پژو 405
7821آنتن سقفي پژو 207
3036آوانس دلکوپرايد
3047آينه داخل با پایه سربی پرايد
3040آينه بغل چپ پرايد(141)
3041آينه بغل راست پرايد(141)
4887آينه بغل چپ پرايد(141)-8873
4888آينه بغل راست پرايد(141)-8873
6313آينه بغل چپ تيبا(دستي)
6312آينه بغل راست تيبا(دستي)
6574آينه بغل راست تيبا(دستي)-8873
6573آينه بغل چپ تيبا(دستي)-8873
6315آينه بغل چپ تيبا(برقي)
6314آينه بغل راست تيبا(برقي)
6576آينه بغل راست تيبا(برقي)-8873
6575آينه بغل چپ تيبا(برقي)-8873
8867آينه دستي چپ پژو405(بالچکي)
8868آينه دستي راست پژو405(بالچکي)
8861آينه برقي چپ پژو405(طرح قدیم بالچکي)
8862آينه برقي راست پژو405(طرح قدیم بالچکي)
8865آينه دستي چپ پژو405(طرح جديد)
8866آينه دستي راست پژو405(طرح جديد)
8859آينه برقي چپ پژو405(طرح جديد)
8860آينه برقي راست پژو405(طرح جديد)
7813آينه دستي چپ پژو206( بافلاپ)
7812آينه دستي راست پژو206 (بافلاپ)
7811آينه برقي چپ پژو206( بافلاپ)
7810آينه برقي راست پژو206( بافلاپ)
8863آينه برقي چپ پژو405(راهنمادار)
8864آينه برقي راست پژو405(راهنمادار)
8869آينه برقي چپ پژوپارس(راهنمادار)
8870آينه برقي راست پژوپارس(راهنمادار)
6413بست باطري تيبا
8606بست خاري زيراهرم دسته دنده پژو405
8618بست خاري زيراهرم دسته دنده پژو405-8649
8703بست دوخانه لوله بنزين زيراتاق پژو405-A
8702بست دوخانه لوله بنزين زيراتاق پژو405-B
8899بست چهارخانه وایر شمع پژو 405
8140بست لوله بخاری پژو 405
7021بست رادياتورپژو206
8845بست سپرعقب پژو405
7602بست قاب ستون پژو206(هليکوپتري-A)
5035بلبرينگ چرخ جلو پرايد(69349)         
5033بلبرينگ چرخ جلو پرايد(69349) -8606      
5331بلبرينگ چرخ جلو پرايد(69349) -8887     
5034بلبرینگ چرخ جلو دو ردیفه پراید ( ساچمه گرد ) 
5358بلبرینگ چرخ جلو دو ردیفه پراید ( ساچمه گرد )-5358 
8516بلبرينگ چرخ جلوپژو405و206تيپ 5
7321بلبرينگ چرخ جلوپژو206تيپ2
5040بلبرينگ چرخ عقب بزرگ پرايد(44649)             
5037بلبرينگ چرخ عقب بزرگ پرايد(44649) -8606            
5356بلبرينگ چرخ عقب بزرگ پرايد(44649)-8887             
5028بلبرينگ چرخ عقب كوچك قديم پرايد(11749)             
5038بلبرينگ چرخ عقب كوچك قديم پرايد(11749)             
5342بلبرينگ چرخ عقب كوچك قديم پرايد(11749)  -8887           
5039بلبرينگ چرخ عقب کوچک جديدپرايد(11949)    
5357بلبرينگ چرخ عقب کوچک جديدپرايد(11949)-8887    
5036بلبرينگ چرخ عقب کوچک جديدپرايد(11949)   -8606 
8529بلبرينگ وتوپي چرخ عقب باABSپژو405(BAFB446451)
7351بلبرينگ وتوپي چرخ عقب باABSپژو206
7328بلبرینگ چرخ عقب پژو 206 تیپ 2 
8515بلبرينگ ژامبون کوچک وبزرگ پژو 405         
7349بلبرينگ ژامبون کوچک وبزرگ پژو 206         
5662بلبرينگ سرشفت اوليه پرايد(62/22)         
5360بلبرينگ سرشفت اوليه پرايد(62/22)-8887        
5663بلبرينگ سر شفت دوم  پرايد(578225)     
5031بلبرينگ سر شفت دوم  پرايد(578225)-8606     
5041بلبرينگ ته شفت اوليه A33پرايد(6304)     
5341بلبرينگ ته شفت اوليه A33پرايد(6304)  -8887   
5026بلبرينگ ته شفت دوم پرايد(32204)                 
5661بلبرينگ ته شفت دوم پرايد(32204)-8606                 
8525بلبرینگ شفت اولیه گیربکس پژو 405 (32005PA )
8563بلبرينگ شفت اولیه گیربکس پژو405  (32005PA)-8887
5045بلبرينگ کلاج پرايد
5332بلبرينگ کلاج پرايد-8887
8514بلبرينگ کلاج پژو405 (تخم مرغی)
8577بلبرينگ کلاج پژو405 (تخم مرغی) -8887
8542بلبرينگ کلاج پژو405(تخت)
7327بلبرينگ کلاج پژو206تيپ5 ورانا
6263بلبرينگ سرکمک فنرجلوپرايد
5082بلبرينگ سرکمک فنرجلوپرايد-8519
8544بلبرينگ سرکمک فنرجلوپژو405              
8576بلبرينگ سرکمک فنرجلوپژو405  – 8887            
5947بلبرينگ ته شفت دينام پرايد
5665بلبرينگ ته ميل لنگ پرايد(6202)
5359بلبرينگ ته ميل لنگ پرايد(6202)-8887
7325بلبرينگ ساعتي تسمه تايم پژو206تيپ2
7352بلبرينگ ساعتي تسمه تايم پژو206تيپ2-8870
7326بلبرينگ ساعتي تسمه تايم پژو206تيپ5
7353بلبرينگ ساعتي تسمه تايم پژو206تيپ5
7359بلبرينگ ساعتي تسمه تايم پژو206تيپ5 – 8870
8513بلبرينگ وسط پلوس پژو405
8557بلبرينگ وسط پلوس پژو405-8887
8528بلبرينگ بزرگ دينام پژو405
8561بلبرينگ بزرگ دينام پژو405-8887
8527بلبرينگ کوچک دينام پژو405
8562بلبرينگ کوچک دينام پژو405-8887
5032بلبرينگ تايم پرايد
5081بلبرينگ تايم پرايد-8887
8512بلبرينگ تايم پژو405
8558بلبرينگ تايم پژو405-8887
8526بلبرينگ کولرپژو405
7329بلبرينگ کولرپژو206
5046بلبرينگ هوزينگ پرايد(68149)          
5655بلبرينگ هوزينگ پرايد(68149) -8606         
5330بلبرينگ هوزينگ پرايد(68149) -8887         
5047بلبرينگ هوزينگ پرايد(يورو4)
6138بلبرينگ هوزينگ پرايد(يورو4)-8606
7350بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
6152بوش استارت کاربراتوري پرايد
6153بوش استارت مگنتي پرايد
8844بوش سه پايه آينه پژو405 وپارس
3174بوق پرايد
6098پايه آنتن پرايد
8605پايه نگهدارنده اهرم پژو405
8617پايه نگهدارنده اهرم پژو405-8649
3204پمپ قفل كن 2سيم پرايد
5088پمپ قفل كن 2سيم پرايد-8607
5085پمپ قفل كن 5سيم پرايد
5089پمپ قفل كن 5سيم پرايد-8607
8883پمپ قفل كن 2سيم پژو 405
8884پمپ قفل كن 5سيم پژو 405
5975پيچ استارت پرايد
5895پيچ اکسل چهارگوش کوتاه بامهره پرايد
5882پيچ پايه صندلي پرايد
1127پيچ تخليه گير بکس وکارتل پرايد
5991پيچ جک بندپرايد
5856پيچ جلورام پرايد
5883پيچ چراغ جلوپرايد
3217پيچ چرخ پرايد
5896پيچ چهار شاخ فرمان پرايد
5879پيچ خودکار پارکابي پرايد
5889پيچ درب سوپاپ قديم پرايد(کوتاه)
5888پيچ درب سوپاپ جديد پرايد(بلند)
5875پيچ دور کارتل روغن پرايد
5870پيچ دوشاخ کلاج پرايد
5893پيچ دياق اکسل به بدنه پرايد
5890پيچ ديسک چرخ پرايد
5891پيچ ديسک کلاج پرايد
5979پيچ رگلاژ دينام پرايد
5876پيچ زاپاس بند پرايد
5877پيچ زبانه درب پرايد
5878پيچ زبانه قفل ستون پرايد
5871پيچ سر سيلندرپرايد
5872پيچ سر ميل سوپاپ پرايد
5852پيچ سيلندر ترمزچرخ جلوپرايد(کوتاه)
5853پيچ سيلندرترمز چرخ جلو پرايد(بلند)
5858پيچ شلگيرپرايد
5907پيچ طبق به شاسي بلند پرايد
5850پيچ طبق کوتاه پرايد
5857پيچ عقب رام پرايد(زرد)
5873پيچ فلايويل پرايد
5886پيچ قاب تسمه تايم پرايد
5973پيچ قاب دور ضبط پرايد
5887پيچ قاب زير باطري پرايد
5848پيچ کارتل روغن پرايد
5897پيچ گل پخش کن پرايد
5860پيچ گلگير پرايد(بلند)
5859پيچ گلگيرپرايد(کوتاه)
5884پيچ گوشه سپرپرايد
5885پيچ مچي درب پرايد
5977پيچ محور چرخ عقب پرايد
5881پيچ ميل اسبک پرايد
5976پيچ هواکش انژکتوري پرايد
5855پيچ هواگيري ترمز چرخ عقب پرايد
5854پيچ هواگيري ترمزچرخ جلوپرايد
5701پيچ و مهره انگشتي سوپاپ پرايد
5898پيچ و مهره دو سر رزوه گلويي اگزوزپرايد
5868پيچ و مهره دو سر رزوه منبع اگزوزپرايد
5861پيچ و مهره کمک فنرجلوپرايد
5862پيچ و مهره کمک فنرعقب پرايد
5874پيچ واتر پمپ پرايد
5880پيچ ومهره اهرم دسته دنده پرايد
6485پيچ ومهره چرخ تيبا
5980پيچ ومهره دو سر رزوه 8  منيفولد و بغل اگزوز پرايد
5849پيچ ومهره شاتون پرايد
3239پيچ ومهره فولي هرزگردپرايد
5981پين اتصال پدال کلاج به بدنه پرايد
8494پینیون کیلومتر شمار پژو 405
3255ترمزدرب جلوپرايد
3253ترمزدرب جلوپرايد-8444
4898ترمز درب عقب پرايد
3252ترمز درب عقب پرايد-8444
6429ترمزدرب جلو چپ تيبا وساينا
6582ترمزدرب جلو چپ تيبا وساينا-8444
6428ترمزدرب جلو راست تيبا وساينا
6581ترمزدرب جلو راست تيبا وساينا-8444
6431ترمزدرب عقب چپ تيبا وساينا
6584ترمزدرب عقب چپ تيبا وساينا-8444
6430ترمزدرب عقب راست تيبا وساينا
6583ترمزدرب عقب راست تيبا وساينا-8444
5117تسمه تايم پرايد
5208تسمه تايم پرايد-8882
8461تسمه تايم پژو405
8497تسمه تايم پژو405-8882
7242تسمه تايم پژو206 تيپ 2و3
7276تسمه تايم پژو206 تيپ 2و3-8882
7243تسمه تايم پژو206 تيپ 5
7277تسمه تايم پژو206 تيپ 5-8882
8399تسمه تایم سمند EF7 – (8882)
5125تسمه دينام پرايد
5212تسمه دينام پرايد-8882
5116تسمه دينام دنده ای پرايد
5119تسمه دينام پرايديورو4 وتيبا(4PK885)  -(8375)
5207تسمه دينام پرايديورو4 وتيبا (4PK885) – (8882)
5802 تسمه دينام پرايديورو4 و تيبا( 4PK885)  -(8546)
5113تسمه دينام پرايديورو4 وتيبا(4PK885)
8462تسمه دينام پژو405(6PK1665)
8498تسمه دينام پژو405(6PK1665)  – (8882)
8490تسمه دينام پژو405(6PK1665)  
7244تسمه دينام پژو206تيپ 2و3(6PK1565)
7278تسمه دينام پژو206تيپ 2و3 (6PK1565) – (8882)
7245تسمه دينام پژو206تيپ 5(6PK1575)
7279تسمه دينام پژو206تيپ5 (6PK1575)  – (8882)
7281تسمه دينام پژو206تيپ5 R2(855)  – (8882)
8398تسمه دینام سمند EF7 – (8882)
5112تسمه كولرپراید  (AX34)
5111تسمه كولرپراید  (AX34)
5213تسمه كولرپراید  (AX34) – (8882)
5120تسمه كولرتيبا و ريو (4PK962)
5209تسمه کولر تیبا و ریو (4PK962) – (8882)
7280تسمه کولرپژو 206 تیپ 5  (5PK1253)R2 – (8882)
5122تسمه هيدروليک پرايد(4PK930)
5210تسمه هيدروليک پرايد(4PK930)   – (8882)
5124تسمه هيدروليک پرايديورو4 وتيبا (4PK945)
5211تسمه هيدروليک پرايديورو4 وتيبا (4PK945)- (8882)
4801تقويت شيشه بالابرپرايد
8220تقويت شيشه بالابرپژو 
3284جعبه فيوز داخل موتورپرايد (با سیم فیوز)
8217جعبه فيوز کالسکه ايي پژو405(4فيوز)   
8216جعبه فيوز کالسکه ايي پژو405(6فيوز)       
3286جك پرايد
8882جک پژو 405
7822جک پژو 206
7816 جک  پژو206 کامل 
8879 جک پژو پارس کامل 
4942جلوپنجره پرايد صبا 131(سفيد کد 1160507)
4954جلوپنجره پرايد صبا 131(نقره اي متاليک کد779)
3293جلوپنجره پرايد صبا 131(نوک مدادي)
3292جلوپنجره پرايد صبا 131(مشکي متاليک)
4946جلوپنجره قهوه ای مسی پرايد
5653جلوپنجره قهوه ای مسی پرايد(آجری)
4943جلوپنجره پرايد132(سفيد کد 1160507)
4955جلوپنجره پرايد 132 (نقره اي متاليک کد 779)
4964جلوپنجره پرايد132(نوک مدادي کد 9175509)
4944جلوپنجره پرايد141(سفيدکد 1160507)
4956جلوپنجره پرايد141 (نقره اي متاليك کد 779)
6494جلوپنجره باآرم تيبا(مشکي)
8808جلوپنجره پژو405(نقره اي کد67905)
8809جلوپنجره پژو405(نوک مدادي کد67915)
8810جلوپنجره پژو405(مشکي کد69995)
8811جلوپنجره پژو405 SLX(سفيد کد 9020)
8812جلوپنجره پژو405 SLX(نقره اي کد 67905)
8785جلوپنجره پژو405 SLX(نقره آبی)
8813جلوپنجره پژو405 SLX(نوک مدادي 67915)
8786جلوپنجره پژو405 SLX(مشکی)
8787جلوپنجره پژو405 (سبز یشمی)
8788جلوپنجره پژو405 (زرد تاکسی)
8789جلوپنجره پژو405 (بژ)
7800جلوپنجره پژو206(سفيدکد9020)
7801جلوپنجره پژو206(نقره اي کد67905)
7829جلوپنجره پژو206(نقره آبی)
7830جلوپنجره پژو206(بژ)
7831جلوپنجره پژو206(سبز یشمی)
7802جلوپنجره پژو206(نوک مدادي کد67915)
7803جلوپنجره پژو206(مشکي کد 69995)
8814جلوپنجره پژوپارس(سفيدکد 9020)
8815جلوپنجره پژوپارس(نقره اي کد67905)
8816جلوپنجره پژوپارس(نوک مدادي کد 67915)
8817جلوپنجره پژوپارس (مشکي کد69995)
4862چراغ جلوچپ پرايد(صبا)
4863چراغ جلوراست پرايد(صبا)
3151چراغ جلوچپ پرايد(131)
3152چراغ جلوراست پرايد(131)
3320چكش برق پرايد
3321چكش برق پرايد(کد2) 
5945خار آبگير سبزپرايد
3355خار تو سقفي طوسي پرايد
3336خار توسقفي كرم پرايد
3356خار توسقفي مشكي پرايد
5985خار ثابت ميل کاپوت پرايد
4817خار جلو پنجره پرايد
5982خار چراغ جلوپرايد(صبا)
5771خار دستگيره درب از بيرون پرايد
9148خاردستگيره مچي پژو405-سمند وپارس(کوتاه)
9149خاردستگيره مچي پژو405-سمند وپارس(بلند)
3344خار دسته جك پرايد
6065خار دور قفل کن پرايد (141)
3345خار دور قفل کن طوسي پرايد
7789خاردرب جعبه فيوزپژو206
3347خار راهنماپارک پرايد
9153خارراهنمابرگردان پژو405
3337خار رکاب پرايد
5988خار ريل شيشه پرايد
9157خار رله فن پژو405
9154خار تودری پژو SLX  و پارس  
3350خار زه شيشه جلوپرايد
7791خار زه بغل درب پژو206
5969خار قاب ستون فلزي پرايد
3333خار گردشي مشكي پرايد
3369خار گل پخش کن پراید
3370خار گوشه سپرپرايد
3372خار مكانيزم قفل درب پرايد
9136خار مکانیزم کوچک برف پلک کن پژو 405 و سمند
9135خار مکانیزم بزرگ برف پلک کن پژو 405 و سمند
3375خار موكت طوسي پرايد
3374خار موكت مشكي پرايد
5772خار موکت کرم پرايد
9122خار نري موکت پژوپارس
5987خار نوار دور درب پرايد
7790خارنوارسقف پژو206
3339خار وسط جلو پنجره پرايد
3330خار ابرويي پرايد
9104خارابرويي چراغ پژو405
7780خارابرويي روپلاک پژو206 وپارس(سفيد)
7799خارابرويي رو پلاک پژو206 وپارس (مشکي)
3379خارآبگير آبي پرايد
3380خارآبگير زردپرايد
7792خارآبگيرستون چپ وراست پژو206
9105خارآبگيرلبه درب جلوچپ پژو405
9131خارآبگيرلبه درب جلوچپ و عقب راست پژو405(قديم)
9106خارآبگيرلبه درب جلوراست پژو405
9130خارآبگيرلبه درب جلوراست و عقب چپ پژو405(قديم)
9107خارآبگيرلبه درب عقب چپ پژو405
9108خارآبگيرلبه درب عقب راست پژو405
9143خارآبگيرلبه درب چپ سمند
9142خارآبگيرلبه درب راست سمند
9109خارآمپولي پژو405وپژو206
9132خاربلوري چراغ پژو405           
5983خارپايه چراغ پرايد(131)
5984خارپايه چراغ پرايد(132)
9110خارپايه رکاب بلندپژوپارس
9111خارپايه رکاب کوتاه پژوپارس
8531خارپلوس 16 ضخيم پژو405              
5989خارتسمه اي سيم کشي پرايد
3335خارتودري پرايد
3331خارتودري پرايد(131)
3328خار تودری پراید 132 ( شرکتی ) 
3329خار تودری پراید 132( A )
9112خار تودري پژو405(زرد)
9113خار تودري پژو405(سبز)
9114خار تودري پژو405(سفيد)
9115خار تودري پژو405(مشکي)
7796خارتودري پژو206
7795خارتودري پژو206(فوم دار)
9140خارتودري سمند ودنا (سفيد)
9134خار تودری سمند و دنا(کرم)
9139خار تودری سمند و دنا (فوم دار)
9155خارتودري پژوSLX405وپارس سال(سبز)
9156خارتودري پژوSLX405وپارس سال(طوسي)
9102خارتوري زيرشيشه پژو405
7798خارتوري هواکش کاپوت پژو206
7797خارجلوپنجره پژو206
3332خارخورشيدي واسطه درب پرايد
3341خاردستگيره درب ازداخل پرايد
9129خارستون پژو405 وپارس(E4)
9125خارسقف وستون پژو405 وپارس(E0)
9126خارسقف وستون پژو405 وپارس(E1)
9127خارسقف وستون پژو405 وپارس(E2)
9128خارسقف وستون پژو405 وپارس(E3)
8464خارسيم گازپژو405(طرح جديد)            
8465خارسيم گازپژو405(طرح قديم)           
3383خارشلگيرپرايد
9116خارشلگيرگلگيرپژو405
9133خارشلگيرگلگيرپژو405(سوسکي)                                                           
5953خارقاب دورضبط پرايد(131-151)
3346خارقاب دورضبط پرايد(صبا)
9121خارقفل سوئيچي درب چپ پژو405
9120خارقفل سوئيچي درب راست پژو405
9100خارکاپوت کش پژو405
9138خار کاپوت کش سمند
9137خار انتهای میل کاپوت پژو 405
7616خار انتهای میل کاپوت پژو 206
7615خار میل کاپوت پژو 206 و سمند
9119خارنمدي کاپوت پژو405
9103خارلبه شيشه پژو405
9141خارلبه شيشه سمندA
9117خارلبه کاپوت پژو405
6527خارلنت جلوتيبا(استيل) 
3343خارمچي پرايد
9124خارمربعي شيشه بالابرپژو405 و پارس
3334خارمکانيزم قفل صندوق عقب پرايد
9101خارميله قفل کن درب وصندوق پژو405
7794خارنخ طاقچه عقب پژو206
7793خارنري موکت پژو206
9118خارنري موکت پژو405
9123خارنگهدارنده زيرشيشه Uشکل پژو405 وپارس
9147خارنگهدارنده ميل کاپوت سمند
4846خطر چپ پرايد131(بادسته سيم)
4847خطرراست پرايد131(بادسته سيم)
4848خطرچپ پرايد132(بادسته سيم)
4849خطر راست پرايد132(بادسته سيم)
6557خطرچپ تيبا(بدون دسته سيم).
6558خطر راست تيبا(بدون دسته سيم).
6515خطرچپ تيبا( با دسته سيم).
6516خطر راست تيبا(با دسته سيم).
4710خطر چپ پرايد141(قدیم)
4711خطر راست پرايد141(قدیم)
5148خطرچپ پرايد(111)
5149خطرراست پرايد(111)
5146خطرچپ پرايد(هاچ بک)
5147خطرراست پرايد(هاچ بک)
3415درب باك پرايد
5912درب باک تيبا
8700درب باک پژو405(يورو4)
3422درب جعبه فيوز پرايد(صبا)
6250درب جعبه فيوز پرايد(131)
3421درب جعبه فيوز پرايد(131)-8510
3423درب جلوچپ با آسترEDپرايد(131)
3424درب جلوراست با آسترEDپرايد(131)
5154درب دلکوپرايد
5151درب دلکوپرايد(کد2)
6202درب محفظه موتورآستر ارتشي پرايد
4829دريچه گاز کامل پرايد(ساژم)
4828دريچه گاز کامل پرايد(زيمنس)
3457دريچه گاز کامل پرايد( يورو 4)
4889دستگاه شيشه بالابر جلو برقی چپ پرايد
4890دستگاه شيشه بالابر جلوبرقی راست پرايد
6437دستگاه شيشه بالابر جلو برقی چپ تیبا
6436دستگاه شيشه بالابر جلو برقی راست تیبا 
3460دستگاه شيشه بالابر عقب چپ پرايد
3461دستگاه شيشه بالابر عقب راست پرايد
6439دستگاه شيشه بالابرعقب چپ تيبا
6438دستگاه شيشه بالابرعقب راست تيبا
3473دسته برف پاك کن جلوپرايد
8803دسته برف پاک کن چپ پژو405
8804دسته برف پاک کن راست پژو405
5915دسته سيم راهنما روي گلگيرپرايد
5914دسته سيم سوزن سوخت پاش پرايد(زيمنس)
5840دسته سيم مقاومت فن دو دور پرايد
8914دکمه کمربندايمني نري ومادگي بژ پژو405وپارس
8912دکمه کمربندايمني نري ومادگي طوسي پژو405وپارس
8913دکمه کمربندايمني نري ومادگي مشکي پژو405وپارس
9151دکمه کمربندايمني نري ومادگي زردپژو405 وپارس
9152دکمه کمربندايمني نري ومادگي آبي پژو405 وپارس
5172دلکوکامل پرايد(مگنتي)
5740دوشاخه استارت کاربراتوري پرايد
6150دوشاخه استارت مگنتي مدل يوگسلاو پرايد
6149دوشاخه استارت انژکتوري مدل نارين پرايد
5986دياق جلو پنجره پرايد(132)
5999دياق شيشه بالابر چپ پرايد
6000دياق شيشه بالابر راست پرايد
6555دياق شيشه بالابر چپ تیبا
6556دياق شيشه بالابر راست تیبا
6233دياق شيشه بالابرچپ پرايد(طرح زانتيايي)
6234دياق شيشه بالابرراست پرايد(طرح زانتيايي)
3524دياق گوشه سپرجلوپرايد
4633رام زير موتور با لاستيك پرايد
6306رام زيرموتوربا لاستيک تيبا
4899راهنما پارک چپ پرايد(صبا)
4900راهنما پارک راست پرايد(صبا)
3587راهنما داخل سپرپرايد(صبا)
5839راهنماي روي گلگيرزرد چپ وراست پرايد(131)
5838راهنماي روي گلگيرسفيد چپ وراست پرايد( 132 – 111)
6528راهنماي روي گلگيرراست تيبا(سفيد)
6529راهنماي روي گلگير چپ تيبا(سفید)
8872راهنماي روي گلگير پژو405(سفيد)
8871راهنماي روي گلگير پژو405(زرد)
7814راهنماي روي گلگيرپژو206(سفيد)
7815راهنماي روي گلگيرپژو206(زرد)
5679رله فن پرايد(كاربراتوري)
4913رله فن پرايد(انژکتوري)
5680رله فن پرايد(انژکتوري)-8656
4868رله فن دو دورپرايد
3602رله دوبل پرايد(انژکتوري)
3603رله سه قلوپرايد
6125رله شيشه اي پنج فيش 40-60آمپر پرايد
6449رله 40 آمپرمشکي 4 فيش تيبا
6329رله 30آمپرطوسي 4 فيش تيبا وريو
6327رله سوزني 20آمپر تيبا و ريو
8211رله زرد سيستم تهويه هواي داخل پژو405
8260رله زرد سيستم تهويه هواي داخل پژو405-8656
8209رله فن گرد کلاهدارپژو405
8210رله فن گرد کلاهدارپژو405(شيشه اي)
8212رله اتوماتيک راهنماي پژو405
8259رله اتوماتيک راهنماي پژو405-8656
7106رله فن پنج فيش سبزپژو206
7124رله فن پنج فيش سبزپژو206-8656
3604رله قفل مركزي پرايد
4905رله قفل مرکزي پرايد(131)
8924روکش پدال پژو405(دست کامل)
8921روکش پدال گازپژو405
8922روکش پدال ترمزپژو 405
8923روکش پدال کلاج پژو405
7601روکش پدال ترمز وکلاج پژو 206
3619ريل شيشه جلوچپ پرايد
3620ريل شيشه جلوراست پرايد
3621ريل شيشه عقب چپ پرايد
3622ريل شيشه عقب راست پرايد
3626رينگ چرخ مشكي پرايد
6303رينگ چرخ مشکي تيبا
5955زبانه قفل درب روي ستون پرايد(کد 2 )
5954زبانه قفل درب روي ستون پرايد
3629زبانه قفل صندوق عقب پرايد ( کد 2 )
3634زبانه قفل صندوق عقب پرايد 
9146زانويي آب پاش شيشه شور پژو405-سمند وپارس
5845سنسور دريچه گاز زيمنس پرايد(جايگزين همه مدلها)
3704سنسور دور موتورپرايد (ساژم)
3705سنسور دور موتور پرايد(زيمنس)
5629سنسور ميل سوپاپ پرايد(ساژم)
5628سنسور ميل سوپاپ پرايدوتيبا(زيمنس)
5280سنسور چرخ جلوپراید (ABS)
5281سنسور چرخ عقب پراید (ABS)
6539سنسور چرخ جلوتیبا – ساینا  (ABS)
6540سنسور چرخ عقب تیبا – ساینا  (ABS)
3706سنسورچرخ عقب پرايدوانت ABS(طرح کروز)8749
8257سنسورچرخ عقب چپ پژو405زيمنسABS(طرح کروز)-8749
8256سنسورچرخ عقب راست پژو405زيمنسABS(طرح کروز)-8749
8258سنسورچرخ جلوپژو405زيمنسABS(طرح کروز)-8749
3707سنسور دور موتورپرايد (ساژم)-8656
3708سنسور دور موتور پرايد(زيمنس)-8656
7122سنسوردورموتورپژو206(TU3) ـ 8749
7123سنسوردورموتورپژو206(TU5) ـ 8749
6230سنسوردريچه گاز ساژم پرايد(جايگزين همه مدلها)
4830سنسوردريچه گاز (زیمنس)-8743
5625سنسوردريچه گازپرايد-پژو-روآ (زيمنس شاخکدار)
4827سنسوردريچه گازپرايد-پژو-روآ (زيمنس شاخکدار)-8743
8203سنسوردريچه گازپژو405-پارس-سمند-سورن(طرح SSATساژم)
5285سنسور كيلومترشمارپرايد(ساژم)
5287سنسور كيلومترشمارپرايد(ساژم)
5249سنسور كيلومترشمارپرايد(ساژم)-8746
4910سنسورکيلومترشمارپرايد(مگنتي)
5286سنسور کيلومترشمارپرايد(مگنتي)
5248سنسور کيلومترشمارپرايد(مگنتي)-8746
8206سنسورکيلومترشمارباپينيون پژو405(مشکي)
8244سنسورکيلومترشمارباپينيون پژو405(مشکي)
8248سنسورکيلومترشمارباپينيون پژو405(مشکي)-8746
7115سنسور سرعت کیلومتر پژو 206 با چرخ دنده (T)
8208سنسورميل سوپاپ پژو405 (SSAT)
8207سنسورميل سوپاپ پژو405(زيمنس)
5817سوکت استپر موتورپرايد
5808سوکت پنج خانه همه کاره چراغ جلو پرايد
5807سوکت تبديل چراغ جلو پرايد(صبا به 131)
5911سوکت تبديل چراغ خطرپرايد(صبابه 131)
5916سوکت چهار خانه کوئل ساژم پرايد
5820سوکت دو شاخه چراغ پرايد
5919سوکت دوخانه راهنماپارک پرايد(1113231)
5816سوکت دوخانه همه کاره پرايد ( بوق – مهره آب -پمپ و…)
5810سوکت راهنما پارک پرايد
5821سوکت رله 4 فيش و 5فيش پرايد
5813سوکت رله فن پرايد(کاربراتوري)
5812سوکت رله فن پرايد(انژکتوري)
9401سوکت رله فن پژو 405 و 206 
5913سوکت سنسور اکسيژن پرايد(ساژم)
5809سوکت سه خانه همه کاره پرايد(سنسور کيلومتر قديم وجديد)
5811سوکت سه شاخه چراغ جلو پرايد (صبا)
5819سوکت مغزي پمپ بنزين پرايد
5818سوکت مقاومت فن پرايد
5910سوکت موتور فن تک دورپرايد
5814سوکت موتور فن دو دور پرايد
5741سوکت رله دوبل ( پراید-پژو )
3862سوکت شیلنگ بنزین 90 درجه -8685
3863سوکت شیلنگ بنزین سرصاف -8685
4804سوئيچ استارت تكي پرايد
4805سوئيچ استارت و درب كامل پرايد
4811سوئيچ استارت و درب کامل پرايد(زيمنس)
5837سوئيچ  کامل با ریموت با آنتن پرايد(132)
5623سوئيچ استارت درب کامل پراید ( 141)  
6134سوئيچ ترمزدستي پرايد
6135سوئيچ چراغ صندوق عقب پرايد
4810سوئيچ قفل باك پرايد
4808سوئيچ قفل درب پرايد
4807سوئيچ قفل درب و صندوق پرايد
4809سوئيچ قفل صندوق پرايد
3736سيم شتاب دلكوپرايد
3737سيم شيشه بالابرچپ پرايد
3738سيم شيشه بالابر راست پرايد
8801سيم گيرريل شيشه بالابرچپ پژو405
8802سيم گيرريل شيشه بالابرراست پژو405
7817سيم گيرريل شيشه بالابرچپ پژو206
7818سيم گيرريل شيشه بالابر راست پژو206
5917سيني جا چراغي عقب چپ آستردارپرايد
5918سيني جا چراغي عقب راست آستردار پرايد
3767سيني جاچراغي جلو چپ آستردار پرايد
3777سيني جاچراغي جلو چپ آستردار پرايد-8900
3768سيني جاچراغي جلوراست آستردار پرايد
3778سيني جاچراغي جلوراست آستردار پرايد-8900
3780سيني جلوكامل آستر دار پرايد
3779سيني جلوكامل آستر دار پرايد-8900
3782سيني زيرشيشه جلوآستردارپرايد
3790سيني شاسي وجاكمكي كامل چپ پرايد
3791سيني شاسي وجاكمكي كامل راست پرايد
9144سه راهي آب پاش پرايدوپژو(مشکي)
9145سه راهي آب پاش پرايدوپژو(سفيد)
7782سه راهي آب پاش پژو206(Fشکل)
8918شاسي قفل کن پژوSLX
8917شاسي قفل کن پژوپارس جديد
8916شاسي قفل کن پيچي پژو405(بژ)
8915شاسي قفل کن پيچي پژو405(مشکي)
3810شلگير داخل گلگيرجلوچپ پرايد
3811شلگير داخل گلگير جلوراست پرايد
4843شلگير شيشه شورپرايد
4844شلگير شيشه شورپرايد
3816شمع آب حرارتي پرايد
8205شمع آب تک فيش آبي پژو405
4799شمع آب دوفيش سرسبز پرايدوپژو405 (ساژم)
4800شمع آب دوفيش سرمشکي پرايدوپژو405(زيمنس)
8200شمع آب دوفيش قهوه ايي پژو405
7100شمع آب دوفيش سبز پژو206
3817شمع دنده عقب پرايد
3819شمع دنده عقب پرايد-8274
8204شمع دنده عقب پژو405
8247شمع دنده عقب پژو405 – 8675
7102شمع دنده عقب پژو 206
4803شمع روغن پرايد
6504شمع روغن تيبا
8201شمع روغن پژو405
7101شمع روغن پژو206
6081شمع موتورانژکتوري پرايد(بنزين سوز)
3822شمع موتورانژکتوري پرايد(گاز سوز-بنزين سوز)-8766
6082شمع موتورانژکتوري دوپلاتينه پرايد(بنزين سوز )
3823شمع موتورانژکتوري دوپلاتينه پرايد(بنزين سوز )
8219شمع موتورتک پلاتينه سوزني پرايدوپژو
8252شمع موتورتک پلاتينه سوزني پرايدوپژو
8218شمع موتورسه پلاتينه پژو405-پارس-سمند
8251شمع موتورسه پلاتينه پژو405-پارس-سمند
6085شمع موتورپرايد(يورو 4)
3824شمع موتورپرايد(يورو 4)-8766
4860طلق چراغ جلو چپ پرايد (صبا)
4861طلق چراغ جلو راست پرايد (صبا)
4856طلق چراغ جلو چپ پرايد(131)
4857طلق چراغ جلو راست پرايد (131)
3894طلق چراغ جلو راست پرايد (141)
6235طلق چراغ جلوچپ پرايد(132)
6236طلق چراغ جلوراست پرايد(132)
4854طلق خطر چپ پرايد(صبا)
4855طلق خطر راست پرايد(صبا)
4850طلق خطر چپ پرايد(131)
4851طلق خطر راست پرايد(131)
8482غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو405 -8709
7246غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو206(بدون بوش)
7287غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو206(بدون بوش) – 8383
7247غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو206(بوش دار)
7294غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو206(بوش دار)-8383
7269غلطک هرزگردتسمه سفت کن پژو206(بوش دار)
7265 غلطک تسمه سفت کن کامل دینام پژو206تيپ 3و5 (پايه آلترناتور)
7295 غلطک تسمه سفت کن کامل دینام پژو206تيپ 3و5 (پايه آلترناتور)-8383
7284 غلطک تسمه سفت کن کامل دینام پژو206تيپ 3و5 (پايه آلترناتور)
8486غلطک هرزگردپايه کوتاه کولرموتورملي (EF7)   B
8487غلطک هرزگردپايه بلندکولرموتورملي (EF7)   A
8488غلطک تسمه سفت کن دينام شياردارموتورملي)EF7)
8435غلطک هرزگرد تسمه سفت کن پژو 405
5903فنر صندوق عقب پرايد
6531فنرصندوق عقب تيبا    
8005فنرصندوق عقب ساينا                        
8876فنر صندوق پژو405                 
8874فنرنگهدارنده رادياتورپژو405(ملخي)  
8873فنرنگهدارنده راهنماي پژو405 
3901فوم سپرجلوپرايد (KP200)
3903فوم سپر جلوپرايد15131 (KP200)
3904فوم سپرجلوپرايد 5درب (KP200)
3902فوم سپر جلوپرايد132 (KP200)
6505فوم سپر جلو تيبا (KP200)
3905فوم سپرعقب پرايد(KP200)
3906فوم سپر عقب پرايد 132(KP200)
3907فوم سپر عقب پرايد111 (KP200)
6506فوم سپر عقب تيبا (KP200)
6503فوم سپرعقب تيبا 2 (KP200)
3474 قاب بازويي برف پاک کن پرايد
8843قاب بازويي برف پاک کن بزرگ چپ پژو405
8842قاب بازويي برف پاک کن کوچک راست پژو405
3979قاب پشت پلاك پرايد
6132قاب زيرباطري فلزي پرايد
3990قاب زيرباطري فلزي پرايد-8733
3991قاب زيرباطري پرايد(پليمري)
6398قاب زيرباطري پليمري تيبا
8965قاب دور باطری پژو 405 
8442قاب سرکمک سمند و پژو
8920قاب شاسي قفل کن پژوSLX
8919قاب شاسي قفل کن پژوپارس
4022قفل درب جلوچپ پرايد
4023قفل درب جلوراست پرايد
4389قفل درب جلوچپ پرايد(مدولار)
4390قفل درب جلو راست پرايد(مدولار)
6517قفل درب جلوچپ تيبا
6518قفل درب جلوراست تيبا
4024قفل درب عقب چپ پرايد
4025قفل درب عقب راست پرايد
4391قفل درب عقب چپ پرايد(مدولار)
4392قفل درب عقب راست پرايد(مدولار)
6519قفل درب عقب چپ تيبا
6520قفل درب عقب راست تيبا 
4030قفل درب موتور پرايد(صبا)
4718قفل درب موتورپرايد(132)
6412قفل درب موتورتيبا
4029قفل صندوق عقب پرايد
4028قفل صندوق عقب پرايد (111)
5972قفل صندوق عقب تيبا
8855قفل درب جلوچپ پژو405(جديد)
8777قفل درب جلوچپ پژو405(جديد)-8876
8854قفل درب جلوراست پژو405(جديد)
8778قفل درب جلوراست پژو405(جديد)-8876
8851قفل درب جلوچپ پژو405(قديم)
8781قفل درب جلوچپ پژو405(قديم)-8876
8850قفل درب جلوراست پژو405(قديم)
8782قفل درب جلوراست پژو405(قديم)-8876
8857قفل درب عقب چپ پژو405(جديد)
8775قفل درب عقب چپ پژو405(جديد)-8876
8856قفل درب عقب راست پژو405(جديد)
8776قفل درب عقب راست پژو405(جديد)-8876
8853قفل درب عقب چپ پژو405(قديم)
8779قفل درب عقب چپ پژو405(قديم)-8876
8852قفل درب عقب راست پژو405(قديم)
8780قفل درب عقب راست پژو405(قديم)-8876
7807قفل درب جلوچپ پژو206
7833قفل درب جلوچپ پژو206-8876
7806قفل درب جلوراست پژو206
7832قفل درب جلوراست پژو206-8876
7809قفل درب عقب چپ پژو206
7835قفل درب عقب چپ پژو206-8876
7808قفل درب عقب راست پژو206
7834قفل درب عقب راست پژو206-8876
4034قوطي زير رادياتور آستردار سروته بسته پرايد
7819قرقره گلگیر پژو 206
6151کاسه خاراستارت پرايد
4045كاسه پشت چراغ پيچ فلزي چپ پرايد
4046كاسه پشت چراغ پيچ فلزي راست پرايد
4447کوئل تکی 1 و 4  انژکتوری پراید (زیمنس )
4449کوئل تکی 2 و 3  انژکتوری پراید (زیمنس )
4093كوئل پرايد(کاربراتوري)
4094كوئل انژکتوري پرايد(ساژم)
4446كوئل دو قلوی انژکتوري پرايد(زيمنس)   
6552کوئل ساينا-کوئيک (CVT)
8231كوئل تکی 1 و 4 پژو زیمنس ( ایران خودرو )
8232كوئل تکی 2 و 3 پژو زیمنس ( ایران خودرو )
8221کوئل پژو EF7 بوش
8222کوئل پژو EF7 زیمنس
8223کوئل پژو TU5 زیمنس
8224کوئل پژو TU5 بوش
8225کوئل پژو TU3
4822گل پخش كن عقب چپ پرايد(111)
4823گل پخش كن عقب راست پرايد( 111)
4121گل پخش كن عقب چپ پرايد(132)
4122گل پخش كن عقب راست پرايد(132)
4123گل پخش كن عقب چپ پرايد(5درب)
4124گل پخش كن عقب راست پرايد(5درب)
4117گل پخش كن عقب چپ پرايد(151)
4118گل پخش كن عقب راست پرايد(151)
4663گل پخش كن عقب واشردارچپ پرايد
4664گل پخش كن عقب واشردار راست پرايد
4119گل پخش كن جلو واشردارچپ پرايد(صبا)
4120گل پخش كن جلوواشر دارراست پرايد(صبا)
4513گلگير بدون سوراخ  چپ پرايد
4135گلگير بدون سوراخ  چپ پرايد-8860
4514گلگير بدون سوراخ  راست پرايد
4134گلگير بدون سوراخ  راست پرايد-8860
4138گلگير سوراخ دار  چپ پرايد
4137گلگير سوراخ دار  چپ پرايد-8860
4139گلگير سوراخ دار راست پرايد
4136گلگير سوراخ دار راست پرايد-8860
6291لامپ چراغ جلوتک خار
6283لامپ چراغ جلوتک خار-8820
6284لامپ چراغ جلو 2 خار-8820
6298لامپ چراغ جلو3خار100وات
6287لامپ چراغ جلو3خار100وات-8820
6285لامپ چراغ جلو 3خار 55وات-8820
6286لامپ سيم دار پروژکتور-8820
6289لامپ یک کنتاکت -8820
6288لامپ دو کنتاکت -8820
6297لامپ آريايي
6290لامپ آريايي-8820
4175لنت جلوپرايد
6382لنت جلوتيبا ريويي با شيم
8500لنت جلو پژو 405
8551لنت جلو سمند و دنا EF7
8555لنت عقب سمندسورن و دنا
8556لنت عقب سمند کار با اهرم
8554لنت جلو رانا
7300لنت جلوپژو 206 تيپ 2(بامتعلقات)
7340لنت جلو پژو206 تيپ 5
4176لنت عقب پرايد
6383لنت عقب تيبا ريويي
8501لنت عقب پژو405(بااهرم)
7302لنت عقب پژو206 تيپ2(با اهرم)
7301لنت عقب پژو206 تيپ3(با اهرم)
7341لنت عقب پژو206 تيپ 5
5936لواشکي سپرجلو پرايد
6154لواشکي سپرعقب چپ پرايد
6155لواشکي سپرعقب راست پرايد
4195لولا ي درب صندوق چپ پرايد
4197لولا ي درب صندوق چپ پرايد-8899
4196لولاي درب صندوق راست پرايد
4198لولاي درب صندوق راست پرايد-8899
4186لولاي درب جلوبالاچپ پرايد
4187لولاي درب جلو بالاراست پرايد
4188لولاي درب جلوپايين چپ پرايد
4189لولاي درب جلوپايين راست پرايد
4191لولاي درب عقب بالا چپ پرايد
4192لولاي درب عقب بالاراست پرايد
4193لولاي درب عقب پايين چپ پرايد
4194لولاي درب عقب پايين راست پرايد
4371لولاي درب موتورچپ پرايد
4372لولاي درب موتور راست پرايد
6089لولاي درب موتورچپ تيبا
6090لولاي درب موتور راست تيبا
8003لولاي درب موتورچپ ساينا
8002لولاي درب موتورراست ساينا
6095لوله گلويي اگزوز با واشر پرايد
8747لاستيک رادياتورپژو405
8746لاستيک تک رگلاژ کاپوت پژو405
8227مدول کنترل فن پژو
5636مپ سنسور پرايد ( ساژم )              
3050مپ سنسورپرايد( ساژم)-8787
5635مپ سنسور پرايد(زيمنس)              
3024مپ سنسورپرايد(زيمنس)8787
8245مپ سنسور خرگوشی پژو 405 و پارس 
8249مپ سنسور خرگوشي پژو405 وپارس-8821
8246مپ سنسور زیمنس قدیم پژو 405 و 206 و پراید
8250مپ سنسور زيمنس قديم پژو405 و206 وپرايد-8821
7120مپ سنسور پژو 206 
7121مپ سنسورپژو206-8821
6160مجموعه آرم برچسب کاپوت پرايد( CNGگازسوز)
6159مجموعه آرم برچسب کاپوت پرايد(بوش- ساژم)
6158مجموعه آرم برچسب کاپوت پرايد(زيمنس)
6156مجموعه آرم برچسب کاپوت تيبا
3351مجموعه خار سپر جلوپرايد(132)
3352مجموعه خار سپر عقب پرايد(132)
3353مجموعه خارسپرجلوپرايد(صبا)
3218مجموعه خار سپر عقب پرايد(صبا)
6571مجموعه خارسپرجلوتیبا
6572مجموعه خار سپر عقب تیبا 
6092مجموعه خار گل پخش کن جلو پرايد
6093مجموعه خار گل پخش کن عقب پرايد
3112مجموعه کامل بست باطري پرايد
4457مجموعه شيشه آينه تاشو با قاب چپ پرايد
4458مجموعه شيشه آينه تاشوبا قاب راست پرايد
7823مجموعه شيشه آينه برقي چپ پژو206
7824مجموعه شيشه آينه برقي راست پژو206
7825مجموعه شيشه آينه دستي چپ پژو206
7826مجموعه شيشه آينه دستي راست پژو206
8790مجموعه شيشه آينه دستي راست پژو 405 پژو پارس ( بدون گرمکن )
8791مجموعه شيشه آينه دستي چپ  پژو 405 پژو پارس ( بدون گرمکن )
8792مجموعه شيشه آينه برقي راست پژوپارسELX
8793مجموعه شيشه آينه برقي چپ پژوپارسELX
8794مجموعه شيشه آينه برقي راست پژو پرشياسال
8795مجموعه شيشه آينه برقي چپ پژوپرشياسال
8798مجموعه شيشه آينه دستي راست پژو405 (قديم)
8799مجموعه شيشه آينه دستي چپ پژو405 (قديم)
8796مجموعه شيشه آينه دستي راست پژو405 (جدید)
8797مجموعه شيشه آينه دستي چپ پژو405 (جدید)
6562مجموعه شيشه آينه دستي راست تيبا
6563مجموعه شيشه آينه دستي چپ تيبا
6566مجموعه شيشه آينه برقي راست ساينا و کوئيک
6567مجموعه شيشه آينه برقي چپ ساينا و کوئيک
3416محافظ درب باك فلزي پرايد(4درب)
3417محافظ درب باك فلزي پرايد(5درب)
4243محافظ رادياتورپرايد
6067منبع اگزوزعقب پرايد
4911منبع اگزوزعقب پرايد – 8456
6069منبع اگزوزعقب پرايد(CNG)
4912منبع اگزوزعقب پرايد(CNG)  -8456 
6262منبع اگزوزعقب تيبا
6328منبع اگزوزعقب تيبا 2
5483مهره پلوس واشردارپرايد
5971مهره دسته برف پاک کن جلوپرايد
5970مهره سيبک فرمان چاکدارپرايد
5899مهره سيم ترمز دستي پرايد
5900مهره سيم کلاچ پرايد
5865مهره محور چرخ عقب پرايد(قديم چپگرد)
5866مهره محور چرخ عقب پرايد(قديم راستگرد )
5863مهره محور چرخ عقب پرايد( جديدچپگرد)
5864مهره محور چرخ عقب پرايد(جديد راستگرد)
5963مهره واشر دارشماره6پرايد
5964مهره واشر دارشماره 8پرايد
5965مهره واشر دارشماره 10پرايد
5966مهره واشر دارشماره 12پرايد
8604ميل اهرم دسته دنده پژو405
8619ميل اهرم دسته دنده پژو405-8649
6222ميل کاپوت پرايد
8875ميل کاپوت پژو405 
8601ميل ماهک بلندپژو405
8615ميل ماهک بلندپژو405-8649
8602ميل ماهک کوتاه پژو405
8616ميل ماهک کوتاه پژو405-8649
7401ميل ماهک بلندپژو206
7407ميل ماهک بلندپژو206-8649
7402ميل ماهک کوتاه پژو206
7408ميل ماهک کوتاه پژو206-8649
4301ميل وبازويي برف پاك كن پرايد
6366ميل وبازويي برف پاک کن تيبا
4806مغزي سوئيچ پرايد
6058مغزي سوئيچ پرايد(يورو4)
9150مادگي موکت صندوق پژو405
7788مادگي موکت صندوق پژو206
7787مادگي درب جعبه فيوزپژو206
8805نگهدارنده لولاي صندوق پژو405 (کد2)
8878نگهدارنده لولاي صندوق پژو405 
4311نواردور درب جلوچپ پرايد
4310نوار دور درب جلو راست پرايد
6443نوار دور درب جلوچپ تيبا
6442نوار دور درب جلوراست تيبا
8931نواردور درب جلوچپ پژو405
8930نواردور درب جلوراست پژو405
7605نوار دور درب جلوچپ پژو206
7604نوار دور درب جلوراست پژو206
4304نوار دور درب عقب چپ پرايد
4305نوار دور درب عقب راست پرايد
5904نوار دور درب عقب چپ پرايد(111)
5905نوار دور درب عقب راست پرايد ( 111 )
6445نوار دور درب عقب چپ تيبا
6444نوار دور درب عقب راست تيبا
8933نواردور درب عقب چپ پژو405
8932نواردور درب عقب راست پژو405
7603نواردور درب عقب پژو206
4316نواردورصندوق پرايد(4درب)
4307نوار دورصندوق پرايد(141)
5799نواردور صندوق پرايد(111)
6446نوار دور صندوق تيبا
6447نوار دور صندوق تيبا 2
8929نواردورصندوق پژو405
7606نواردورصندوق پژو206
4360وکیوم ساسات پراید 
4160وکیوم ساسات پراید-1558 
5967واشر خار دار محور چرخ عقب پرايد
5901واشرجلورام پرايد(سوراخ بزرگ)
5902واشرعقب رام پرايد(سوراخ کوچک)
4875واير کوئل به دلکو تکي پرايد
4834واير شمع پرايد(کاربراتوري)
4553وايرشمع انژکتوري پرايد(ساژم – دوگانه سوز)
5541وايرشمع انژكتوري پرايد(زيمنس – دوگانه سوز)
5747واير شمع تيبا
8213وايرشمع پژو405
7109وايرشمع پژو206 تيپ 2
7108وايرشمع پژو206 تيپ 5